Thời sự - Sự kiện nổi bật

  • Tổng kết 10 năm công tác hiến máu tình nguyện Mới
  • 33 tỉnh, thành đăng ký tham gia Ngày “Chủ nhật đỏ” Mới
  • Học Bác làm việc có lợi cho dân Mới
  • Nhiều chuyển biến nhờ đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng Mới
  • Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Mới
Kỷ niệm 55 năm Ngày chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2018); 72 năm Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (06/01/1946 – 06-01/2018); 39 năm Ngày Quân tình nguyện Việt Nam giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng (07/01/1979 – 07/01/2018); 68 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018); 58 năm Ngày Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây (11/01/1960 – 11/01/2018); 77 năm Ngày Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 – 13/01/2018); 45 năm Ngày ký Hiệp định Paris, về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 – 2701/2018); 760 năm Ngày chiến thắng Nguyên – Mông lần thứ nhất (29/01/1258 – 29/01/2018)