119 cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các trường trung cấp, cao đẳng tham gia bồi dưỡng chính trị hè
11:35 - 16/08/2017

(TGCT) Thực hiện Công văn số 684-CV/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2017, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên các trường trung cấp, cao đẳng và sinh hoạt chính trị hè đầu khóa cho học sinh, sinh viên.

Theo đó, 119 học viên đã tham gia học tập các chuyên đề: Các vấn đề lý luận cơ bản và nh74ng điểm mới trong nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 và Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); một số vấn đề về tiếp tục đổi mới lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo tinh thần triển khai Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tài liệu tuyên truyền thực hiện tiêu chí người Cần Thơ trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch; các vấn đề chuyện môn, nghiệp vụ, những văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Qua học tập đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên nắm bắt vững nội dung cơ bản các chuyên đề, những quan điểm mới của Đảng. Nội dung bồi dưỡng thiết thực, cập nhật thông tin, kiến thức mới phù hợp các đối tượng phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong năm học 2017 – 2018.

Hoàng Vĩnh Khang

48