Bình Thủy, Ô Môn tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018
23:06 - 07/01/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy vừa tổ chức Hội tổng kết công tác tuyên giáo và giáo dục lý luận chính trị năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Lê Hoàng Thủy Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Hoàng Định.

Năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy và cơ sở tham mưu cấp ủy triển khai sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và địa phương kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII), có trên 98% cán bộ, đảng viên tham dự, ra đoàn viên, hội viên và nhân dân đạt trên 88%. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Bên cạnh đó, tham mưu Quận ủy làm tốt công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, nắm tình hình diễn biến tư tưởng cán bộ đảng viên và dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Trong năm, phối hợp với các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể mở 68 lớp giáo dục lý luận chính trị cho 8.218 học viên, đạt 126% kế hoạch. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ có nhiều tiến bộ, đa dạng, phong phú, nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của quận, thành phố.

Năm 2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy và cơ sở tiếp tục nâng chất, đổi mới phương pháp tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân. Tăng cường, đổi mới, nâng cao  chất lượng công tác nắm tình tình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo hướng chủ động, nhanh nhạy, kịp thời, chính xác; nắm chắc, phân tích sâu những diễn biến của dư luận, kịp thời dự báo và tham mưu cấp ủy giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả. Kiện toàn đội ngũ cán bộ Tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên, tổ cộng tác viên dư luận xã hội, khoa giáo các cấp. Tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Dịp này, Quận ủy Bình Thủy tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10 cán nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Tuyên giáo và 16 tập thể và 22 cá nhân có  thành tích tiêu biểu trong học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

 *  Quận ủy Ô Môn tổng kết Ban Tuyên giáo năm 2018.  Năm qua, Ban Tuyên giáo đã góp phần cho quận đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu, tham mưu triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng gắn với thực hiện Chỉ thi số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên 98% đảng viên và nhiều lượt đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện sâu rộng qua các đoàn thể, hệ thống Đài Truyền thanh quận phản ánh đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Công tác khoa giáo đạt kết quả nổi bật như: chuyển giao khoa học kỹ thuật trên cây cam xoàn, chôm chôm quy mô hộ gia đình; công  nghệ tưới nước tự động kết  hợp bón phân, phun thuốc trên vườn cây; trồng cam không hạt, mô hình chuỗi sản xuất rau sạch, nhãn Ido, cam Xoàn theo tiêu chuẩn ViệtGap...

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận mở 53 lớp với hơn 3.000 học viên bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ vượt kế hoạch đề ra, đổi mới giáo dục chính trị với liên hệ thực tiễn ở cơ sở, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, vận động Bảo hiểm y tế, xây dựng  phường Trường Lạc và phường Thới Long văn minh đô thị nâng tổng số 4/7 phường.

Hướng tới, Ô Môn tập trung thực hiện chủ đề xây dựng ý thức tôn trong nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn khen thưởng 12 tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn năm 2018.

                                                                Hoàng Định - Văn khoa- Quốc Trung       

74