Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động kinh doanh sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn
23:10 - 05/06/2018

(TGCT) Nhằm chấn chỉnh các hoạt động, kinh doanh sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn vượt chuẩn tối đa cho phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực; ngày 24/5/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 1607/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động, kinh doanh sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau: Tuyên truyền, phổ biến các quy định về tiếng ồn, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động vui chơi, giải trí đến người dân thành phố. Tăng cường công tác quản lý, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp sử dụng thiết bị khuếch đại âm thanh gây tiếng ồn vượt tiêu chuẩn tối đa cho phép, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực. Trường hợp không chấp hành, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý nghiêm theo quy định.

                                                                                                 Hà Kim Hồng

319