Chấn chỉnh công tác tổ chức lễ kỷ niệm, phát động, ra quân thực hiện các phong trào
07:25 - 06/09/2017

Đó là nội dung trọng tâm của Công văn số 747-CV/TU của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ về việc chấn chỉnh công tác tổ chức lễ kỷ niệm, lễ phát động, lễ ra quân thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn thành phố.

BTV Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo Ban Tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm thành phố và các cấp, các ngành thực hiện nghiêm Nghị định số 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ gồm 14 chương, 62 điều, quy định rõ các ngày lễ, kỷ niệm, hình thức tổ chức, nghi thức… Nghị định nêu rõ, việc tổ chức ngày kỷ niệm; trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; có ý nghĩa tôn vinh sự kiện, tôn vinh tập thể và cá nhân; phải mang ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; thực hiện nếp sống văn minh, bảo tồn giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc...

Thời gian qua, việc tổ chức lễ kỷ niệm, phát động, ra quân ở một số địa phương, đơn vị còn tồn tại một số bất cập, tần suất tổ chức các hoạt động ngày càng cao, chưa thật hiệu quả và thiết thực; một số hoạt động có biểu hiện phô trương, hình thức, lãng phí, gây dư luận không tốt.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các lễ kỷ niệm, phát động, ra quân đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; quy mô, hình thức tổ chức tương xứng với ý nghĩa của từng sự kiện và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức các hoạt động phô trương, hình thức, gây lãng phí.

ANH TÚ

Nguồn: baocantho.com.vn

115