Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ
16:50 - 10/04/2019

(TGCT) Ngày 09/4/2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tthay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về tăng cừờng phối hợp chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường phối hợp chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện tốt chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố, tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đảng viên và nhân dân với các hình thức phong phú, thiết thực, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình số 47-CTr/TU ngày 11/02/2014 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (viết tắt là Nghị quyết số 88/2014/QH13), Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 (viết tắt là Nghị quyết số 51/2017/QH14) và các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay; tích cực tham gia đóng góp xây dựng các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Hai là, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14, các kế hoạch, đề án, dự án, quy hoạch của thành phố về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Ba là, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ theo hướng lồng ghép nhiệm vụ, quyền hạn và lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14.

- Ngành giáo dục và đào tạo thành phố chủ động xây dựng chương trình phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn dân tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”, gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tập trung chủ yếu vào việc tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học; kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ và phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tổ chức rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

- Giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị chức năng, trong đó, xác định rõ mục tiêu, nội dung công việc, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án ưu tiên của thành phố đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt việc định hướng công tác tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông đại chúng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự cần thiết phải thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

Năm là, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban, ngành thành phố quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị này; căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Thịnh Ngô

578