Chọn người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý
22:24 - 12/05/2018

Thực hiện chủ trương của Trung ương, TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn cán bộ (CB) lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp phòng ở một số cơ quan, đơn vị thông qua tổ chức thi tuyển. Qua đó, nhằm tuyển chọn những người có đức, có tài làm lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố trao quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc sở cho ông Đoàn Văn Hiếu. Ảnh: Ban Tôn giáo thành phố cung cấp.

Thực hiện công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 9-5-2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, thành phố Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Theo đó, UBND thành phố xác định các chức danh thi tuyển đợt này gồm 2 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT); 1 Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 1 Hiệu trưởng và 1 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ. Riêng Sở Nội vụ thi tuyển 1 Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc; UBND quận Bình Thủy thi tuyển 1 Phó Trưởng Phòng Kinh tế quận.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, nhằm thực hiện nghiêm túc việc tổ chức thí điểm thi tuyển các chức danh, UBND thành phố và các đơn vị đã thông báo kế hoạch thi tuyển, đối tượng được tham gia dự thi, tiêu chuẩn dự thi, thời gian tổ chức thi… trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử thành phố và sở, ngành, quận, huyện. UBND thành phố đã thành lập Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, do Chủ tịch UBND thành phố làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các cơ quan thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển đúng quy định. Nhằm thi tuyển bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu khi tổ chức thi tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn; trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp ủy của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Qua quá trình chuẩn bị, tháng 4 vừa qua, Sở Nội vụ thành phố đã thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Tôn giáo trực thuộc sở. Có 3 cán bộ gồm: Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2 và Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Ban tham gia thi. Nội dung thi gồm thi viết và trình bày đề án. Cụ thể, thi viết kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác văn phòng, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định... Cả 3 CB thi viết đều đạt từ 50 điểm trở lên nên được tham gia phần thi trình bày đề án.

Ở phần thi trình bày đề án, thời gian thi tối đa 30 phút, thời gian trả lời chất vấn của Hội đồng thi tuyển từ 30-40 phút xung quanh nội dung đánh giá, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Ban Tôn giáo và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Ban Tôn giáo; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo... Kết quả, ông Đoàn Văn Hiếu, Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp đạt hơn 63 điểm phần thi viết và 92,95 điểm phần thi trình bày đề án, trúng tuyển và đã được Giám đốc Sở bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tôn giáo. Ông Đoàn Văn Hiếu bộc bạch: “Tôi đã nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo để vận dụng vào các phần thi. Trúng tuyển và được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban, tôi rất vinh dự và nguyện phấn đấu trau dồi kiến thức, cùng lãnh đạo cơ quan nắm sát tình hình trên lĩnh vực phụ trách, bảo đảm các tôn giáo hoạt động đúng Luật Tôn giáo, hiến chương tôn giáo và giáo luật...”.

Ông Mai Vũ Quốc, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức chuyên ngành để thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở NN&PTNT thành phố, thực hiện thí điểm thi tuyển 2 chức danh Phó Giám đốc Sở, Đảng ủy và lãnh đạo Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ thành phố xây dựng phương án thi tuyển trình UBND thành phố phê duyệt; đồng thời, lựa chọn những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi. Đến nay, có 4 công chức gồm: Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính sở, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông trực thuộc sở và 2 Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản trực thuộc sở đăng ký dự thi và đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, điều kiện dự thi. Ông Mai Vũ Quốc, Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính sở (ứng viên dự tuyển), nói: “Để có kết quả tốt trong đợt thi tuyển, tôi tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; những chủ trương của Thành ủy, Kế hoạch của UBND thành phố trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí chức danh dự tuyển…”.

Cùng với Sở NN&PTNT thành phố, đến thời điểm này, qua thông báo, việc thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã có 3 người đăng ký dự thi, trong đó 2 công chức của sở, 1 công chức từ đơn vị khác. Qua xét duyệt, chỉ có 1 hồ sơ đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự thi nên việc tổ chức thi tuyển chức danh này phải tạm dừng so với kế hoạch để chờ xin ý kiến của cấp có thẩm quyền. Còn ở quận Bình Thủy, việc thi tuyển 1 chức danh Phó Trưởng Phòng kinh tế quận cũng cơ bản hoàn thành và sẽ tổ chức thi đúng kế hoạch.

Theo lãnh đạo các cơ quan thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đợt này, việc tổ chức thi tuyển sẽ góp phần đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Qua đó, nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài; phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm của CB để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của thành phố, góp phần thực hiện tốt chiến lược CB thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, khắc phục được những hạn chế trong công tác CB, nhất là việc bổ nhiệm CB cảm tính, nể nang và tình trạng bổ nhiệm người thân quen… Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, cho biết, Sở sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và Hội đồng thi tuyển thành phố tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trong tháng 6, các chức danh còn lại tiếp tục thực hiện trong quý III năm 2018.

Bài, ảnh: ANH DŨNG
Nguồn: BCT

169