CÙNG BÀN LUẬN: NIỀM TIN "VỮNG GỐC, BỀN CÂY"
08:35 - 07/05/2018

Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 7 (khóa XII) sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề, nội dung quan trọng về công tác cán bộ (CTCB) và xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) cùng nhiều nội dung khác được dư luận đặc biệt quan tâm.

Quan trọng bởi lẽ theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”. Theo nghĩa đó, lần này Trung ương thảo luận, quyết nghị Đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” trên cơ sở tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" cũng chính là việc chăm lo gốc rễ vững bền cho Đảng. Đó là những vấn đề vĩ mô, chiến lược, khi được giải quyết sẽ mang đến niềm tin về những giải pháp mới, sát đúng để Trung ương lãnh đạo nâng cao chất lượng CTCB và xây dựng ĐNCB. Và chỉ khi gốc đã vững thì cây mới bền, cơ thể của Đảng mới thật sự khỏe mạnh, miễn dịch trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá từ bên ngoài; ngăn ngừa, đẩy lùi sâu bọ đục khoét từ bên trong.

NIỀM TIN "VỮNG GỐC, BỀN CÂY"

Ảnh minh họa: qdnd.vn

Cũng bởi thực tế đó mà sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có cơ sở vững chắc. Nó được xây dựng, bồi đắp, củng cố dựa trên kết quả, thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng nói chung, CTCB nói riêng sau gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Mặt khác, trong quá trình phát triển, đổi mới CTCB luôn là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt, được Trung ương tập trung lãnh đạo, song vẫn còn không ít vấn đề đặt ra, hiệu quả mang lại chưa như mong muốn. Bởi vậy, dư luận và lòng dân hết sức kỳ vọng qua hội nghị này, Trung ương sẽ có quyết định đúng, tạo chuyển biến về chất trong lãnh đạo thực hiện việc gốc rễ của Đảng.

Niềm kỳ vọng, tin tưởng ấy càng được củng cố trước thực tế về tinh thần cầu tiến, ý chí quyết tâm cao của Trung ương trong các bước chuẩn bị cho hội nghị lần này với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ và có lộ trình, bước đi phù hợp, phát huy được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Để chuẩn bị những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn cho HNTƯ 7 (khóa XII) thảo luận, quyết nghị, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ làm thí điểm-làm trước những mô hình mới; hoặc chủ động, tích cực vừa làm, vừa rút kinh nghiệm nhiều nội dung, biện pháp quan trọng; với mong muốn tìm kiếm hướng đi hữu hiệu cho việc đổi mới toàn diện các khâu, các bước, các thành tố, yếu tố trong CTCB.

Với cách thức làm việc công khai, kịp thời, trước khi HNTƯ 7 diễn ra, dư luận xã hội đã đón bắt được những thông tin tích cực từ đề án; cảm nhận được những bước đổi mới tư duy mạnh mẽ, quyết liệt; nhất là trong kiểm soát quyền lực, đấu tranh chống "chạy chức, chạy quyền"; khắc phục hạn chế, tiêu cực; xây dựng cơ chế, giải pháp kiểm soát quyền lực; phát huy “tai, mắt” nhân dân tham gia vào CTCB và xây dựng ĐNCB...

Quyết tâm của Trung ương rất rõ, thực tiễn và kinh nghiệm cũng đã có. Chắc chắn bằng trí tuệ, tài năng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng sẽ đóng góp bổ sung dự thảo nghị quyết, làm cơ sở để Trung ương hoàn thiện và ban hành chủ trương lãnh đạo sát, đúng nâng cao chất lượng CTCB và xây dựng ĐNCB, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

NGUYỄN TẤN TUÂN

NGUỒN: http://www.qdnd.vn/

41