Đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân
23:29 - 31/05/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Quy chế số 10-QC/TU về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

Quy chế quy định mục đích, yêu cầu, nội dung, trình tự tổ chức đối thoại, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền các cấp của thành phố với cán bộ, đảng viên và Nhân dân (gọi tắt là đối thoại trực tiếp với Nhân dân). Đây còn là dịp gặp gỡ, bàn bạc, thảo luận trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền với Nhân dân nhằm tranh thủ ý kiến đóng góp và tham vấn ý kiến về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng và thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; về lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; ghi nhận để giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Theo đó, người đứng đầu các cấp ủy đảng phải đối thoại trực tiếp với Nhân dân, gồm: Bí thư Thành ủy, Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, Bí thư các Đảng ủy xã, phường, thị trấn; người đứng đầu chính quyền các cấp phải đối thoại trực tiếp với Nhân dân, gồm: Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; phải được tổ chức định kỳ mỗi năm ít nhất 1 lần, ngoài ra có thể tổ chức đối thoại đột xuất khi cần thiết. Sau khi kết thúc buổi đối thoại, chậm nhất là 10 ngày làm việc, văn phòng cấp ủy/UBND thông báo ý kiến kết luận của người đứng đầu cấp ủy/chính quyền bảo đảm việc giải quyết và kiến nghị giải quyết kịp thời, hiệu quả của các ngành, các cấp có liên quan về những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; chậm nhất 20 ngày làm việc từ khi có thông báo kết luận của người đứng đầu cấp ủy/UBND, cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết vụ việc theo kết luận và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết cho tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có), báo cáo kết quả với người đứng đầu cấp ủy/UBND. Trường hợp những vụ việc cần có thêm thời gian để xác minh, làm rõ hoặc các nội dung giải quyết phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không quá 30 ngày, cơ quan có trách nhiệm giải quyết phải có văn bản trả lời cho tổ chức, cá nhân liên quan biết về nội dung, yêu cầu, thời gian, trách nhiệm giải quyết…

Tải toàn văn Quy chế

P.V

211