Đồng chí Trịnh Minh Tuân, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 8, phường Xuân Khánh: Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn sai sót
11:07 - 14/05/2018

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng (NQTW4) ra đời đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đại bộ phận cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị. Để thực hiện hiệu quả NQTW4, Trung ương đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp; các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Riêng đối với các chi, đảng bộ khu dân cư cần triển khai đồng bộ, nhưng chủ yếu tập trung thực hiện nghiêm 3 nhóm giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội.

Trước hết cấp ủy, đồng chí Bí thư, Phó Bí thư cần xác định tốt nhiệm vụ chính trị đặt ra của từng chi, đảng bộ. Từ đó, xác định rõ tầm quan trọng, sự cần thiết phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, gắn việc thực hiện NQTW4 với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề cụ thể từng năm vào các kỳ sinh hoạt, công tác của Chi, Đảng bộ bộ phận, Mặt trận, các đoàn thể và khu dân cư.

Trong công tác triển khai thực hiện, cần bám sát định hướng, chủ trương của cấp trên, tuyên truyền vận động đảng viên và nhân dân phòng, chống những luận điệu xấu, sai lệch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây hoang mang, dao động, giảm sút niềm tin...  Để thực hiện được vấn đề này, từng cán bộ, đảng viên phải giữ vững quan điểm, lập trường, có ý thức thường xuyên “tự học, tự rèn”, nâng cao trình độ lý luận chính trị, trau dồi trình độ chuyên môn, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Cần có sự phân công trách nhiệm trong từng cấp ủy; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; thường xuyên theo dõi, sâu sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quan tâm nắm bắt tư tưởng, mọi diễn biến, kịp thời phát hiện, uốn nắn sai sót của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc, tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; kịp thời phản ánh những vướng mắc, tâm tư của đảng viên và nhân dân.

QUỲNH LAM (lược ghi)
Nguồn: BCT

36