Góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị ở thành phố Cần Thơ
08:16 - 04/05/2018

(TGCT) Hiện nay, hoạt động của các trung tâm bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) ở thành phố Cần Thơ đã đi vào quỹ đạo và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố được nâng lên cả về chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, xét về trình độ lý luận chính trị (LLCT) của đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ còn nhiều vấn đề bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới như: công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ giảng viên LLCT chưa hợp lý; thiếu cập nhật kiến thức LLCT; nhiều giảng viên thiếu kinh nghiệm thực tiễn… Vì vậy, nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ hiện nay sẽ góp phần “tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng” và “tiếp tục đổi mới tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên” cũng như “nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị”.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Ninh Kiều tổ chức thao giảng dự giờ, 

rút kinh nghiệm. Ảnh: Ngọc Quy.

1. Vai trò của lý luận chính trị đối với đội ngũ giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở thành phố Cần Thơ

Theo quan điểm của Đảng ta, việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ LLCT thực chất là bồi dưỡng tri thức khoa học chính trị và việc vận dụng LLCT vào thực tế. Từ đó, LLCT có những vai trò sau: (1) Trình độ LLCT là cơ sở cho đội ngũ giảng viên TTBDCT nhận thức đúng đắn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. (2) Trình độ LLCT góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ. (3) Trình độ LLCT là cơ sở lý luận để đội ngũ giảng viên TTBDCT học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. (4) Trình độ LLCT là cơ sở xây dựng niềm tin chính trị của đội ngũ giảng viên TTBDCT.

Như vậy, trình độ LLCT đóng vai trò rất quan trọng trong nhận thức và hoạt động của đội ngũ giảng viên TTBDCT; trình độ LLCT được nâng cao, người giảng viên càng có cơ sở vững chắc để tiếp thu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao khả năng nắm bắt, phát hiện những vấn đề lý luận mới nảy sinh trong thực tiễn; nâng cao năng lực giảng dạy LLCT, định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; củng cố niềm tin vào Đảng, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của đổi mới.

2. Thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị ở thành phố Cần Thơ

Các TTBDCT trên địa bàn thành phố hiện nay có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; về trình độ chuyên môn, có 100% cán bộ đã qua đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học; về trình độ LLCT, có 100% cán bộ qua đào tạo từ trung cấp trở lên; có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong gương mẫu, tuyệt đối tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, quan tâm cải tiến phương pháp giảng dạy; kết hợp khá tốt giữa lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Hiện đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ có những mặt mạnh, và vẫn còn mặt hạn chế về trình độ LLCT.

Mặt mạnh

Một là, đội ngũ giảng viên TTBDCT được trang bị cơ bản về lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Những kiến thức này được trang bị thông qua Hội Nghị báo cáo viên hàng tháng và đột suất do các quận, huyện tổ chức.

Hai là, đội ngũ giảng viên TTBDCT được chuẩn hóa về trình độ LLCT. Theo Quy định số 54-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị  “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý” thì tất cả cán bộ, đảng viên phải học LLCT theo chương trình chuẩn nhất định. Do đó, hầu hết đội ngũ giảng viên đã được bồi dưỡng chuẩn hóa về trình độ chính trị.

Ba là, đội ngũ giảng viên TTBDCT có trình độ thực tiễn. Trong những năm qua, việc học tập, nghiên cứu những vẫn đề lý luận và thực tiễn chính trị tại thành phố Cần Thơ đã đi vào quỹ đạo (như công tác thao giảng, dự giờ; nghiên cứu khoa học); chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trình độ LLCT cho cán bộ, đảng viên dần được nâng lên chính là nhờ việc đội ngũ giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị có trình độ thực tiễn phong phú.

Bốn là, đội ngũ giảng viên TTBDCT chủ động nâng cao trình độ LLCT. Thể hiện qua nội dung như: Chủ động nghiên cứu Nghị quyết của Đảng thông qua các tài liệu học tập Nghị quyết của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn với từng nội dung, chuyên đề được trình bày với các phần kiến thức mới về lý luận chính trị; tự trang bị các kiến thức về đặc điểm của giai đoạn hiện nay thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó hình thành các tri thức về quá trình hình thành, phát triển của yêu cầu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Mặt hạn chế

(1) Việc cập nhật kiến thức LLCT để đáp ứng yêu cầu đổi mới cho đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ còn hạn chế. Việc cập nhật thông tin, kiến thức LLCT như: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng theo Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 19/3/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Cần Thơ về thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hiện chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đa phần tự bản thân giảng viên TTBDCT tự tìm hiểu, cập nhật chứ cấp ủy đảng ở quận, huyện chưa tiến hành việc cập nhật kiến thức lý luận chính trị một cách bài bản đúng yêu cầu hiện tại của Trung ương, Thành uỷ, cũng như hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành uỷ.

(2) Tuy có Hướng dẫn số 34-HD/BTGTU ngày 01/3/2012 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tổ chức thao giảng, dự giờ và công tác nghiên cứu khoa học tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nhưng do sự thay đổi về tổ chức, bộ máy, một số giảng viên thiếu kinh nghiệm vận dụng các vấn đề thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị. Chính điều này dẫn đến việc nhiều giảng viên TTBDCT thiếu kinh nghiệm thực tế, việc giảng dạy LLCT gặp nhiều khó khăn, không đào sâu, phân tích các vấn đề lý luận cũng như đưa ra ví dụ thực tiễn minh chứng cho bài giảng lý luận của mình.

(3) Do công tác quy hoạch, việc xây dựng đội ngũ giảng viên chưa hợp lý dẫn đến trình độ lý luận của đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ không đồng đều dẫn đến bộ phận giảng viên chưa đáp ứng yêu cầu giảng dạy lý luận chính trị. Từ việc cơ cấu, chọn lựa đội ngũ giảng viên (kể cả chuyên trách) chưa hợp lý, chỉ căn cứ trên tiêu chuẩn đã học cao cấp LLCT là có thể làm giảng viên và tiêu chuẩn có kinh nghiệm công tác lâu năm nên còn bộ phận giảng viên TTBDCT không có Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, không được bồi dưỡng phương pháp giảng dạy LLCT.

3. Giải pháp nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở thành phố Cần Thơ hiện nay

Để khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao trình độ LLCT của đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ trong giai đoạn tiếp theo, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp như:

Thứ nhất, cần về tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy trong nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ giảng viên TTBDCT ở thành phố Cần Thơ hiện nay.

Các cấp ủy đảng cần quan tâm đúng mức công tác nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ giảng viên TTBDCT, vì đây là nơi đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Vì vậy các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện các nội dung sau: (1) Quan tâm đến công tác giáo dục LLCT; (2) Hoàn thiện công tác xây dựng đội ngũ giải viên TTBDCT trị ổn định; (3) Chế độ chính sách hợp lý; (4) Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho TTBDCT đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ LLCT của đội ngũ giảng viên.

Thứ hai, tiến hành đào tạo, bồi dưỡng kiến thức LLCT cho đội ngũ giảng viên TTBDCT.

Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cần theo phương châm của Đảng là một trong những giải pháp cơ bản, tác động tích cực và trực tiếp đến việc nâng cao trình độ LLCT cho đội ngũ giảng viên Trung TTBDCT. Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung và phương pháp đấu tranh tư tưởng, lý luận.

Để công tác này hiệu quả, chúng ta cần tập trung thực hiện một số nội dung sau: (1) Về yêu cầu của việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức LLCT cho đội ngũ giảng viên; (2) Đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và nội dung và phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh tư tưởng, lý luận; (3) Về nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần có; (4) Tạo điều kiện cho 100% giảng viên TTBDCT tham dự các hội nghị báo cáo viên do Trung ương và Thành ủy Cần Thơ tổ chức định kỳ hàng tháng (cả bằng hình thức dự hội nghị tại hội trường và trực tuyến).

Góp ý, rút kinh nghiệm sau buổi thao giảng. Ảnh: Ngọc Quy.

Thứ ba, đổi mới công tác xây dựng đội ngũ giảng viên TTBDCT và phát huy tính tích cực tự giác trong việc tự nâng cao trình độ LLCT của đội ngũ này.

(1) Đưa ra các tiêu chuẩn cụ thể đối với đội ngũ giảng viên chuyên trách và giảng viên kiêm chức:

- Giảng viên chuyên trách. Phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu về đạo đức lối sống, yêu nghề và có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Có văn bằng hoặc chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm cũng như năng lực sư phạm của giảng viên LLCT (Khả năng quan sát; khả năng thiết kế, tổ chức, giao tiếp, nhận thức…). Có trình độ cao cấp LLCT, có trình độ đại học về một chuyên ngành phù hợp (Sư phạm Giáo dục Công dân, Cử nhân Triết học, Cử nhân Chính trị…); có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và có khả năng giảng dạy các nội dung, chương trình tại trung tâm và đội ngũ này cần đáp ứng yêu cầu về độ tuổi là dưới 50.

- Giảng viên kiêm chức. Phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có phẩm chất đạo đức lối sống của người giảng viên LLCT (có uy tín chính trị, đạo đức trước học viên; có phong cách khoa học, dân chủ, dễ gần; có khả năng tập hợp quần chúng, lôi cuốn quần chúng); có xu hướng nghề nghiệp sư phạm của người giảng viên lý luận (có lòng say mê nghề nghiệp; ham học hỏi, nhạy cảm nghề nghiệp) và được đào tạo chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Công dân, Cử nhân Triết học, Cử nhân Chính trị… thì càng tốt; có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; có trình độ cao cấp LLCT; có khả năng sư phạm và năng lực truyền đạt kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực LLCT và thực hiện nhiệm vụ giảng bài theo kế hoạch, đảm bảo nội dung, chất lượng bài giảng; là cán bộ chủ chốt công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, được Giám đốc Trung tâm đề nghị và cấp uỷ huyện ra quyết định công nhận.

(2) Đổi mới công tác tạo nguồn đội ngũ giảng viên TTBDCT. Bản thân đội ngũ giảng viên ý thức được vai trò quan trọng của mình trong giảng dạy lý luận chính trị để không ngừng phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bồi dưỡng năng lực chuyên môn đảm bảo các yêu cầu và tiêu chuẩn chức danh của mình theo quy định.

Tóm lại, thời gian qua, đội ngũ giảng viên TTBDCT đóng vai trò to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Vì đội ngũ này có vai trò vô cùng quan trọng trong đào tạo, trang bị những tri thức lý luận và thực tiễn giúp quần chúng ưu tú, cán bộ, đảng viên ở cơ sở có đủ kiến thức, bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường quan điểm cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, cũng như các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

ThS Nguyễn Ngọc Quy

Bài đăng trên Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ số tháng 4/2018

286