Hiệu quả từ việc học tập theo gương Bác Hồ
21:31 - 02/12/2018

(TGCT) Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Chỉ thị số 05-CT/TW), Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên quán triệt, tổ chức thực hiện bằng nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động.

Đa dạng việc “làm theo” Bác Hồ

Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai đã đạt được những kết quả như sau:

Thứ nhất, cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên sát với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, chi bộ. Trong học tập, đề cao nguyên tắc chủ động học tập, ra sức học tập, học tập cái mới, tìm tòi cái mới và thực hiện cái mới với thái độ đúng đắn, nghiêm túc; nêu cao tác phong công tác, bảo vệ chân lý, thật sự đoàn kết, tự phê bình và mạnh dạn phê bình, giúp nhau cùng tiến bộ.

Thứ hai, làm tốt công tác giáo dục, truyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Chi bộ đã tổ chức giáo dục, tuyên truyền lồng ghép thông qua bằng nhiều hình thức, như giáo dục trong các nhiệm vụ chính trị của cơ quan kết hợp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và các chỉ thị, quy định khác của Đảng; giáo dục thông qua phong trào thi đua Cụm khối Đảng – Đoàn thể, gắn giáo dục tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, các ngày lễ lớn của đất nước, qua hội nghị tọa đàm, viết bài, tin người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến. Tổ chức thăm quan, học tập mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng,…

Thứ ba, xây dựng và thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đảng viên của chi bộ viết bảng cam kết thực hiện các văn bản của đảng như thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị “về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

 Chi bộ thường xuyên rà soát, bổ sung tiêu chí tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rèn luyện và đăng ký cụ thể việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo 5 nhóm đạo đức: Đối với Đảng, với quê hương, đất nước; đối với nhân dân; đối với tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị; đối với công việc, đồng chí, đồng nghiệp; đối với bản thân. Đồng thời, chi bộ xây dựng và thực hiện mô hình “Tăng cường công tác sinh hoạt chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của chi bộ”. Qua thực hiện nâng cao nhận thức từng cán bộ đảng viên về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định lập trường tư tưởng vững vàng, đi sâu công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường việc học tập và làm theo Bác, cụ thể qua chuyên đề hàng năm 2016, 2017, 2018; xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề từng tháng, quý; hàng tháng chi bộ tập trung triển khai các nội dung có liên quan đến việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), từ các nội dung Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ; kể các mẫu truyện về Bác... Đến nay chi bộ có 03 đồng chí được khen thưởng cấp huyện; riêng năm 2018 chi bộ được khen thưởng chi bộ có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập Hồ Chí Minh.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đúc, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Chi bộ có những chủ trương, giải pháp đẩy mạnh việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một sô' vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đôn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ”. Qua đó, để mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của mình, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Hàng năm chi bộ đã làm tốt việc kiểm tra thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kết hợp kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, kiểm tra giám sát đảng viên theo Điều lệ Đảng; gắn kết quả thực hiện việc học tập theo Bác với phân tích, đánh giá chất lượng, đảng viên, tổ chức đảng, bình xét thi đua khen thưởng, nhận xét cán bộ hàng năm… Thông qua đó đánh giá đúng kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập.; kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế cần khắc phục, để việc học tập ngày càng đi sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Từ kết quả trên, đã góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò, đầu tàu gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trình độ phương pháp tác phong công tác có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bên cạnh đó, đã làm tốt việc đấu tranh tự phê bình và phê bình; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, làm việc cầm chừng, tư do vô kỷ luật; lối sống thực dụng… Trong xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh chi bộ xác định đổi mới về nội dung, phương thức tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị của cơ quan, gắn liền với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò quan trọng. Từ đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên... thực hiện học tập và làm theo Bác gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện.

Mục tiêu thời gian tới

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai trong thời gian tới, chi bộ xác định cần thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là:

Một là, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đề cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo cụ thể, thiết thực, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của chi bộ.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết và nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao kiến thức cho cán bộ, đảng viên, qua đó chuyển hóa thành ý thức tự giác của đảng viên. Trên cơ sở đó, vận dụng  đúng đắn, sáng tạo vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Ba lá, tổ chức thực hiện phải đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đến kiểm tra, rút kinh nghiệm và cụ thể hóa tiêu chí đạo đức, nội dung đăng ký phấn đấu sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đảng viên.

Bốn là, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt cơ quan, thực hiện “nói đi đôi với làm”, trên làm mẫu, dưới noi theo. Thường xuyên tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; kịp thời phát hiện, nhân rộng cá nhân điển hình tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm là, kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, được duy trì thành nền nếp, chế độ của chi bộ, của cán bộ, đảng viên.

Từ ý thức, trách nhiệm đến những cách làm đa dạng qua hơn hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thới Lai nhận thức trong quá trình giáo dục, rèn luyện học tập của mỗi cán bộ, đảng viên là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có năng lực, có trình độ cao, cần đi sâu tìm hiểu và tìm ra nguyên nhân của công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí và những vấn đề thực hiện chưa hiệu quả.

BTG TL

94