Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019”
14:52 - 11/07/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa triển khai Kế hoạch số 129-KH/BTGTU về việc tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2019”.


Biển đảo Việt Nam. Ảnh: PV

Theo đó, hội thảo tập trung đánh giá các vấn đề: (1) Tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. (2) Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền đối với việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, huy động nguồn lực giữ gìn và khai thác hiệu quả những lợi ích từ kinh tế biển. (3) Đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam thời gian qua; trọng tâm là những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ; tham khảo, so sánh về những thuận lợi, khó khăn từ những tỉnh, thành phố có biển. (4) Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Chương trình số 43-CTr/TU ngày 03/12/2018 của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Qua hội thảo, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; về đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp quốc gia trên biển; tiếp tục tạo sự đồng thuận của dư luận Nhân dân trong và ngoài nước về vấn đề biển, đảo. Đồng thời, xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của thành phố trong bối cảnh tình hình hiện nay. Đồng thời, đánh giá đúng mức về thực trạng công tác tuyên truyền biển, đảo trong thời gian qua; qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn, đề xuất những giải pháp chủ yếu, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố Cần Thơ.

Theo kế hoạch hội thảo sẽ diễn ra vào tháng 10/2019.

                                                                                            Mai Anh

71