Kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng)
14:04 - 09/04/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có Thông báo số 196-TB/TU về kết luận của đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (mở rộng) vào ngày 29/3/2019, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

* Về xây dựng hệ thống chính trị

- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trọng tâm là cụ thể hóa chuyên đề năm 2019 bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đồng thời, chuẩn bị tốt việc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

- Tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5); 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969-2019) và Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 A6L), đảm bảo ý nghĩa, vui tươi, thiết thực, tiết kiệm.

- Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện các đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo dân chủ, đúng quy định và đồng thuận cao; triển khai hướng dẫn thực hiện vị trí việc làm công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và quận, huyện theo quyết định của Ban Tổ chức Trung ương.

- Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý; rà soát, bổ sung quy hoạch, đảm bảo nguồn cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai kế hoạch của các tiểu ban phục vụ Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo nội dung và tiến độ thời gian.

- Các cấp ủy đảng tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát theo kế hoạch 3 đề ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên.

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; phối hợp chỉ đạo chặt chẽ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp quận, huyện và cấp thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Tổ chức chu đáo Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 cho đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

* Về kinh tế - xã hội

 - Tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của Thành ủy; trọng tâm là cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân”.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 07-KL/TW ngày 28/9/2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển TP. Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07/8/2018 của Chính phủ “Quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP.  Cần Thơ”. Quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án, kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư thực hiện không đúng cam kết.

- Chủ động tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị về chủ trương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, thay thế Nghị quyết số 45-NQ/TW.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản; khẩn trương triển khai thực hiện các công trình đã được bố trí vốn, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án từ nguồn vốn ODA, đảm bảo chất lượng và đúng kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý nhà đất công, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch đã 4 lạc hậu; kiên quyết thu hồi các dự án đã giao nhưng chủ đầu tư không triển khai, kéo dài quá hạn định.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo thu đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.  

- Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc vụ lúa Hè - Thu; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; tăng cường công tác thủy lợi mùa khô; phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Tích cực triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng chất các xã đã được công nhận; chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở 03 xã chưa đạt, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; tiếp tục thí điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

- Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục - đào tạo; phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 và tuyển sinh năm 2019 - 2020, đảm bảo diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; chú trọng giáo dục về đạo đức học đường.

- Chủ động phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn, nhất là các dịch bệnh phát sinh đầu mùa mưa. Tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế.

- Chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo tốt cho gia đình chính sách và người có công với nước, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động và tổ chức tốt chuỗi các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và thành phố, đảm bảo trang trọng, vui tươi, thiết thực, an toàn, tiết kiệm.

* Về quốc phòng - an ninh - nội chính

 - Tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; phối hợp nắm chặt tình hình, kịp thời triển khai các giải pháp, phương án xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông; tăng cường công tác kiểm tra, chủ động phòng ngừa cháy, nổ và kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; quan tâm công tác tiếp dân, rà soát, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để khiếu kiện đông người, vượt cấp, phát sinh thành điểm nóng.

Lê Phương

259