Kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (05/01/1966-05/01/2019) 6 năm thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ (2013-2019): Phát huy truyền thống ngành nội chính Đảng, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực
09:36 - 05/01/2019

Thừa ủy nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho những cá nhân có công lao đóng góp vào sự nghiệp Nội chính Đảng bộ TP.Cần Thơ

* Phát huy truyền thống Ngành Nội chính của Đảng

 Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm toàn diện về nội chính, đặt nền móng cho công tác nội chính và nền dân chủ của nước ta. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng nhà nước và pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã sớm thành lập, củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng về công tác nội chính. Ngày 05/01/1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW thành lập Ban Pháp chế Trung ương – Tổ chức tiền thân của Ban Nội chính Trung ương, đánh dấu sự ra đời chính thức của ngành Nội chính Đảng. Tiếp theo đó, ngày 10/9/2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy ngày 05 tháng 01 hàng năm là Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng.

Ngay từ ngày đầu được thành lập, trong điều kiện hết sức khó khăn, đất nước bị chia cắt, thù trong, giặc ngoài ráo riết chống phá ác liệt, là thời kỳ cách mạng miền Nam đang thực hiện cuôc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, miền Bắc vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), vừa chống chiến tranh phá hoại, đồng thời phải làm hậu phương vững chắc để phục vụ chiến trường miền Nam. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ban Pháp chế Trung ương đã tham mưu có hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác pháp chế xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đã nghiên cứu, thẩm định trình trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các pháp lệnh về trừng trị các tội phản cách mạng, về bảo vệ tài sản XHCN và bảo vệ tài sản của công dân. Pháp lệnh về danh hiệu Anh hùng các lực lượng võ trang; phối hợp cùng các ngành dự thảo một số Sắc luật cho Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nghiên cứu đề xuất Bộ Chính trị về chương trình lập pháp dài hạn, thành lập Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, Ủy ban Pháp chế của Hội đồng Chính phủ, tái lập Ủy ban Thanh tra Chính phủ; xây dựng Đề án Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phối hợp triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan chuyên môn biên soạn và xuất bản sách về pháp luật, nhiều tài liệu, giáo trình và bài giảng cho một số trường đại học, v.v… Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế Trung ương trong thời gian này đã góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Sau khi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giành thắng lợi hoàn toàn, đất nước thống nhất. Trước yêu cầu mới của cách mạng, Ban Bí thư ban hành quyết định Quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Ban Nội chính Trung ương và thành lập Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Đây là giai đoạn phát triển mới của ngành Nội chính của Đảng. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, trong giai đoạn này, ngành Nội chính Đảng từ Trung ương đến các địa phương đã chủ trì, phối hợp tham mưu có hiệu quả cho Đảng ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Năm  2007, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng, Ban Nội chính hợp nhất vào Văn phòng cấp ủy và thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố. Trong giai đoạn này, ngành Nội chính Đảng đã nghiên cứu, thẩm định, tham mưu cho Đảng các chương trình xây dựng pháp luật; chủ trì, phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết, ban hành một số chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham mưu, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của đất nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 15/5/2012 và Kết luận số 21-KL/TW ngày 22/5/2012 về việc thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy. Ngày 08/4/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 183-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Thực hiện các quyết định của Trung ương, ngày 17/5/2013, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1067-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ, nhất là Quy định số 12-QĐi/TU ngày 27/11/2018 “Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ” (thay thế Quy định số 07-QĐ/TU ngày 16/5/2013 và Quy định số 09-QĐ/TU ngày 14/10/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy), sau khi thực hiện xong đề án mô hình Văn phòng cấp ủy phục vụ chung. Theo đó, Ban Nội chính Thành uỷ là cơ quan tham mưu của Thành ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

 Qua 6 năm được thành lập và đi vào hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và sự hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương, Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bộ máy, khắc phục những khó khăn buổi đầu về cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai đầy đủ các nội dung nhiệm vụ theo Quy định số 183-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp; sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; chủ động phối hợp nắm tình hình, phát hiện, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc quan trọng, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp ủy, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

* Những thành tựu đạt được

Trong năm 2018, Ban Nội chính Thành ủy đã chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thành phố triển khai, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản liên quan về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp của Trung ương và Thành ủy, cụ thể như Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra”. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 23-QĐ/TU “Về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy”; các quy định về việc phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính Thành ủy với các cơ quan khối nội chính, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; thực hiện xong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan theo Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Bên cạnh đó, Ban còn tham gia các Đoàn Kiểm tra, giám sát thanh tra của Ban Thường vụ Thành ủy, Thanh tra thành phố; đồng thời, đồng thời chủ trì tổ chức 02 đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Quận ủy Cái Răng và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đối với Trường Cao đẳng Cần Thơ. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện tốt, trong năm đã tiếp 85 lượt công dân (so với cùng kỳ giảm 20 lượt) và nhận 217 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (so với cùng kỳ tăng 20 đơn); qua nghiên cứu và phân loại chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 33 đơn, hướng dẫn trả lời cho đương sự 104 đơn, lưu 76 đơn, đang xử lý 04 đơn…

Nhìn chung năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định. Các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động phối hợp nắm chặt tình hình, không để bị động, bất ngờ hình thành phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự; chủ động thực hiện triển khai các kế hoạch ra quân trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông và phòng chống, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các loại án đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật, không để kết án oan sai người vô tội, đồng thời không bỏ lọt tội phạm; công tác tiếp dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc, giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời, hạn chế việc khiếu kiện đông người phức tạp kéo dài, vượt cấp; công tác thi hành án dân sự tiếp tục có chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, nhất là thực hiện thành công diễn tập khu vực phù thủ thành phố và huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều năm 2018; công tác tuyển quân 2018 đạt yêu cầu, kế hoạch và chất lượng. Tình hình tôn giáo, dân tộc cơ bản ổn định và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương của thành phố quan tâm triển khai và thực hiện đạt một số kết quả tích cực; việc tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, đảng viên ý thức, trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức được chú trọng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; các ngành chức năng tiếp tục phối hợp đẩy nhanh trong công tác xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng.

Đạt được kết quả nêu trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy và Ban Nội chính Trung ương, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, các cơ quan, ban ngành của thành phố, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy nhất là các cơ quan khối nội chính. Sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiêm vụ của cán bộ đảng viên Ban Nội chính Thành ủy đã làm tốt vai trò tham mưu, chủ động đề xuất với cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Thành ủy đề ra trong năm 2018.

* Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời, chính xác trong công tác tham mưu cho cấp ủy tạo chuyển biến mạnh trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

Từ những kết quả đạt được trong năm 2018, phát huy truyền thống 53 năm ngày Truyền thống ngành Nội chính Đảng, thực hiện chủ đề năm 2019 của thành phố “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung đầu tư phát triển, nâng cao đời sống nhân dân” Ngành Nội chính thành phố Cần Thơ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cụ thể như sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”; Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, kiểm tra”. Nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án đúng quy định pháp luật; chủ động nâng cao chất lượng, số lượng giải quyết trong công tác thi hành án dân sự, nhất là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự”.

Thứ hai, triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, kinh tế, tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ theo kiểu xã hội đen trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố trong tình hình mới”; thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, nỗ lực kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắn giao thông, nhất là tiếp tục nắm chặt tình hình diễn biến tại các trạm thu phí BOT, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án…

Thứ ba, thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm”; tăng cường phát hiện và kiên quyết xử lý mọi hành vi nhũng nhiễu làm khó người dân và doanh nghiệp, nhận hối lộ, tham nhũng vặt của cán bộ công chức.

Thứ tư, Ban Nội chính Thành ủy tăng cường phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí và cải cách tư pháp; tiếp tục thực hiện tốt các quy định phối hợp, quan hệ công tác giữa Ban Nội chính với các cơ quan khối nội chính, tư pháp và cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan; chủ động phối hợp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở các địa phương; tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò, trách nhiệm, giám sát, phản biện xã hội của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Thứ năm, thực hiện tốt Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố”. Chủ động rà soát xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu nại đông người, vượt cấp, phát sinh điểm nóng; xử lý nghiêm các trường hợp kích động, lôi kéo gây mất an ninh trật tự.

Thứ sáu, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức công vụ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm trong cán bộ, công chức và đảng viên gắn với triển khai, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cơ quan chủ động phối hợp tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng sát với tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện và tiến hành sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết các văn bản chỉ đạo của Đảng có liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

ThS. Nguyễn Xuân Hải

 

                                                                             

Tài liệu tham khảo

Ngành Nội chính Đảng 50 năm xây dựng và trưởng thành 1966-2016.

 

156