Lãnh đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2022
00:04 - 15/07/2019

(TGCT) Ngày 04/7/2019, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành  Công văn số 1324-CV/TU về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Viết tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW); để việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 được tiến hành đồng bộ, đạt yêu cầu nội dung Chỉ thị đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35- CT/TW; xác định đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức về Đảng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai, việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc phải bảo đảm phương châm “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” trên tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Dự thảo các văn kiện phải tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thảo luận kỹ các quan điểm, mục tiêu, định hướng nêu trong văn kiện của cấp mình và cấp trên.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát thực, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ (bí thư, phó bí thư) cần đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; phải đánh giá đúng,  khách quan công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ,  đảng viên; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, đề ra kế hoạch, biện pháp, lộ trình sửa chữa cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

Thứ ba, Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới phải thực hiện đúng quy định,quy trình, hướng dẫn của Đảng; cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, có sức khỏe tốt; lấy hiệu quả công tác, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm thước đo để đề cử, ứng cử vào cấp ủy nhiệm kỳ mới.

Thứ tư, Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước trong và sau Đại hội; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội và việc tổ chức đại hội điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng (mỗi quận, huyện chọn từ 2 - 3 điểm); báo cáo điểm đại hội, tiến độ và kết quả đại hội về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy). Thời gian tổ chức đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022, bắt đầu từ tháng 11/2019 và hoàn thành trong tháng 01/2020.

Thịnh Ngô

795