Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
10:32 - 23/01/2019

Năm 2018, công tác dân vận trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến, góp phần tạo nên sự đồng thuận xã hội; củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đồng thời, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Thành ủy, năm qua, công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố có chuyển biến tích cực. Hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị, tham mưu tốt để các cấp ủy triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng; phát động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến... Trong năm, các ngành, đoàn thể, địa phương đăng ký thực hiện 1.403 mô hình “Dân vận khéo”.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018 được biểu dương khen thưởng. Ảnh: THANH THY

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2018
được biểu dương khen thưởng. Ảnh: THANH THY

Năm 2018, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo Ban Dân vận các cấp thực hiện ký kết chương trình thực hiện “Năm dân vận chính quyền” với UBND cùng cấp; thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, chính quyền các cấp thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như trách nhiệm trong việc thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức. Với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây phiền hà cho dân; đối thoại với công dân, tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình để chỉ đạo xử lý những vấn đề bức xúc của dân.

Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính cũng được quan tâm thực hiện. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các cấp tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân; kiểm tra, xem xét và giải quyết ngay tại cơ sở các vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của người dân. Trong năm đã tổ chức đối thoại trực tiếp 190 cuộc, có nhiều ý kiến phát biểu về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh...

Qua thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, các cơ quan, đơn vị đã đăng ký 1.056 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, như: tháo bỏ tấm kính ngăn cách giữa cán bộ công quyền với người dân khi đến giao dịch giấy tờ tại bộ phận một cửa của 7 phường tại quận Ô Môn; “Đội thanh niên tình nguyện viên hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hành chính” tại quận Ninh Kiều; mô hình phân loại rác thải tại nhà; mô hình xây dựng nông thôn mới… Nhiều mô hình được duy trì, nhân rộng đến ấp, khu vực và lan rộng ra các tỉnh ĐBSCL như quán cà phê pháp luật, tủ sách pháp luật, kệ sách pháp luật…

Hướng hoạt động về cơ sở

Bên cạnh những thành quả nêu trên, công tác dân vận trong thành phố còn những hạn chế. Cụ thể, công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận tại một số địa phương, đơn vị chưa thật chủ động, hiệu quả chưa cao. Công tác nắm bắt và phản ánh tình hình dư luận ở một số địa phương chưa kịp thời. Nội dung và phương thức hoạt động của các đoàn thể từng lúc, từng nơi đổi mới chưa mạnh mẽ, chưa xây dựng được phong trào mang tính đặc trưng, tiêu biểu; một số mô hình hoạt động hiệu quả, điển hình chậm được nhân rộng…

Theo đồng chí Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhằm thực hiện tốt hơn công tác dân vận chính quyền, cần tiếp tục triển khai cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giải quyết nhanh, hiệu quả công việc của tổ chức và công dân; nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân theo quy định...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; xác định dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Hệ thống dân vận các cấp làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai quát triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận các cấp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động bằng nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, sát với thực tế của địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp trong thành phố theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

THANH THY
Nguồn: baocantho.com.vn

60