Ô Môn: Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị
11:32 - 30/07/2020

(TGCT) Trung tâm Chính trị quận Ô Môn phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Quận ủy vừa tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2020.

Khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận Chính trị năm 2020.

Tham gia lớp có 44 học viên. Qua đây các học viên được học những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời giúp học viên hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm được quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng ta trong sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn sinh động của nước trong giai đoạn hiện nay; từ đó, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng trong việc lèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đến bến bờ vinh quang.

Qua học tập học viên sẽ vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thời gian khóa học là 30 ngày, chia làm 02 đợt học tập. Theo kế hoạch lớp học sẽ bế giảng vào tháng 10/2020.

   Tin, ảnh: Huỳnh Hoàng Tưởng

104