Phát động Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển TP. Cần Thơ lần thứ XIII, năm 2018 - 2019
22:36 - 27/06/2018

(TGCT) Ban Tổ chức Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ vừa có Thông báo số 54-TB/BTC về phát động Giải Báo chí Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, năm 2018 - 2019, với chủ đề “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, bao gồm các Nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài thành phố. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí, bao gồm các thể loại: phóng sự, phóng sự điều tra, phim tài liệu, phản ánh, ghi chép, ký báo chí, ký sự nhân vật, chính luận, ảnh báo chí.

Theo đó, các tác phẩm tham gia dự thi tập trung vào một số nội dung chính như:

Thứ nhất, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo. Giới thiệu những cá nhân, tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực công tác, đời sống xã hội; đồng thời, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng.

Thứ hai, tôn vinh những tập thể, cá nhân có sáng kiến góp phần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển thành phố; đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

Thứ ba, giới thiệu những phát hiện mới trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2020; đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường…

Thứ tư, biểu dương các cấp, các ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2011 của Thành ủy về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị; đồng thời, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Kết luận số 07-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thứ năm, giới thiệu những điển hình các ngành, các địa phương thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, gắn với kiện toàn các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị theo quy định.

Thứ sáu, đề cao những phát hiện mới có tính đột phá về phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 07/4/2017  của Thành ủy về xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ bảy, ghi nhận những thành tựu trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… của lực lượng vũ trang nhân dân. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, tố giác, lên án những âm mưu, thủ đoạn gây bất ổn về chính trị của các thế lực thù địch; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… và những bất cập khác đang cản trở con đường phát triển của thành phố.

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 01 giải nhất trị giá 10.000.000 đồng; 02 giải nhì trị giá mỗi giải 7.500.000 đồng; 03 giải ba trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng; 04 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 2.500.000 đồng. Riêng đối với tác phẩm truyền hình được tính thêm 15% giá trị giải thưởng, vì do nhóm tác giả thực hiện.

Mỗi tác giả, nhóm tác giả tuyển chọn, gửi không quá 03 tác phẩm báo chí dự thi. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 05/4/2019. Tác phẩm dự thi gửi về: Văn phòng Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ, số 13, đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

                                                                                            Hà Kim Hồng   

90