Phong Điền: “Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của chi bộ”
23:26 - 11/09/2019

(TGCT) Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Phong Điền vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của chi bộ”. Đồng chí Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên , Bí thư Huyện ủy Phong Điền cùng tham dự.

Đồng chí  Đào Ngọc Chi, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Điền phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của chi bộ”

Nội dung thực hiện xoay quanh các vấn đề như: Quán triệt cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về bản chất nội dung nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng; Mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể trong việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 08-HD/TU ngày 12/11/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên và việc chấp hành Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, chi bộ thống nhất đề ra 13 giải pháp sát với tình hình thực tế của chi bộ. Các đồng chí trong Ban chi ủy thuộc phạm vi, trách nhiệm được phân công phụ trách có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện chuyên đề, từ đó góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: Mỹ Ái - Khánh Linh

39