Phong Điền tổ chức Lớp Bồi dưỡng các chuyên đề năm 2018
22:57 - 14/04/2018

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy vừa tổ chức lớp bồi dưỡng các chuyên đề năm 2018 (ảnh).

Trong thời gian từ ngày 10 đến 20/4/2018, trên 70 học viên là cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội xã, thị trấn, Bí thư, trưởng ấp trên địa bàn huyện sẽ được nghiên cứu, quán triệt nội dung của 03 chuyên đề về: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; hội nhập quốc tế và giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho học viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, trau dồi phẩm chất đạo đức vận dụng có hiệu quả kiến thức cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề về đường lối cách mạng Việt Nam vào thực tiễn góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phong Điền đã phối hợp mở được 3 lớp bồi dưỡng cho gần 200 học viên tham dự, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                           Tin, ảnh: Thu Huế - Xuân Vinh

143