Quy định về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
10:03 - 23/04/2017

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016. Trong đó, có quy định về các chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người tham gia loại hình BHXH tự nguyện. BHXH thành phố xin giới thiệu một số quy định xung quanh các chế độ này.

 Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện gồm những đối tượng nào?

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH, bao gồm:

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1-1-2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1-1-2018 trở đi;

- Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, sóc, làng, tổ dân phố, khu, khu phố;

- Người lao động giúp việc gia đình;

- Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

- Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH;

- Người tham gia khác.

 Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện được quy định ra sao?

- Mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.

Thí dụ: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn là 700.000 đồng/tháng thì mức đóng BHXH hàng tháng thấp nhất bằng 154.000 đồng/tháng (700.000 đồng x 22%). Mức đóng hàng tháng cao nhất là 5.060.000 đồng/tháng (1.150.000 đồng x 20 x 22%). Khi Nhà nước tăng mức lương cơ sở thì mức đóng hàng tháng cao nhất cũng tăng theo.

- Mức đóng 3 tháng hoặc 6 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hằng tháng nhân với 3 đối với phương thức đóng 3 tháng; nhân với 6 đối với phương thức đóng 6 tháng; nhân với 12 đối với phương thức đóng 12 tháng một lần.

 Phương thức đóng:

Người tham gia BHXH tự nguyện có thể lựa chọn đóng hằng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

- Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định nêu trên cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ 20 năm hưởng lương hưu theo quy định.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thí dụ: Mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại thời điểm đóng là 700.000 đồng/tháng thì mức hỗ trợ tiền đóng hằng tháng cho người tham gia BHXH tự nguyện là 46.200 đồng/tháng (700.000 đồng x 22% x 30%) đối với người thuộc hộ nghèo; 38.500 đồng/tháng (700.000 đồng x 22% x 25%) đối với người thuộc hộ cận nghèo và 15.400 đồng/tháng (700.000 đồng x 22% x 10%) đối với các đối tượng khác.

Căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách Nhà nước trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện cho phù hợp.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 01-01-2018.

 Quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện được quy định ra sao?

Theo quy định, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng: Chế độ hưu trí; BHXH một lần và chế độ tử tuất.

CHẤN HƯNG (thực hiện)
Nguồn: BCT

308