Tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020
10:58 - 13/08/2020

(TGCT) Ban Thường vụ Thành Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo tăng cường chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Dự án xây dựng 2 cầu Rạch Nhum và Rạch Tra (thuộc Đường tỉnh 922 hiện hữu). Ảnh: Anh Khoa.

Trong 7 tháng đầu năm do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp ảnh hưởng đến các mặt phát triển kinh tế - xã hội, nhất là giải ngân vốn đầu tư công đạt rất thấp so với kế hoạch. Để hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 của Thành ủy đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm như sau:

Một là. các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng từ đây đến cuối năm; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo công tác giải ngân
vốn đầu tư công của địa phương, đơn vị; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết nhiệm vụ năm 2020 của Thành ủy đã đề ra.

Hai là, Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, các cấp chính quyền nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, tập trung rà soát từng dự án, công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đề xuất các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết. Quan tâm chỉ đạo các giải pháp cụ thể để hỗ trợ và giải quyết kịp thời
các kiến nghị chính đáng của chủ đầu tư.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm, các dự án từ nguồn vốn ODA, phát huy hiệu quả các công trình đầu tư. Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân; rà soát, thu hồi các dự án đã giao nhưng chủ đầu tư không đủ năng lực, không triển khai, kéo dài quá hạn định hoặc khai thác, sử dụng đất không đúng mục đích. Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang dự án khác có tiến độ giải ngân tốt.

Tập trung nâng cao năng lực cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ; chấn chỉnh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; quan tâm thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Ba là, Hội đồng Nhân dân thành phố tăng cường giám sát giúp thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công thuận lợi, đảm bảo được kế hoạch chỉ tiêu đề ra từ nay đến cuối năm 2020.

Bốn là, các quận ủy, huyện ủy tập trung chỉ đạo công tác giải ngân của địa phương mình, đảm bảo đạt kế hoạch được bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản; đồng chí Bí thư, Chủ tịch các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy nếu để giải ngân không đảm bảo hết nguồn vốn trong năm 2020.

Năm là, giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Tải Công văn 1599

TT

94