Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ
22:15 - 24/10/2020

(TGCT) Ngày 21/10/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 15-CV/TU “Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ”.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết, quyết định của Trung ương liên quan đến chỉ đạo về công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị thành phố quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, Chương trình số 39-CTr/TU ngày 19/7/2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vận động ít nhất một người thân và Nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố. Tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp. Chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tăng cường phối hợp, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, xây dựng chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm, 05 năm và là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chỉ đạo, điều hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem xét thi đua, khen thưởng đối với các cấp ủy đảng, chính quyền hàng năm. Chỉ đạo Sở Y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lạm dụng hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời, giáo dục nâng cao y đức, góp phần phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân.

Bên cạnh đó, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phối hợp với đặc điểm, tính chất của từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả, gắn với phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ động phối hợp với ngành ngành chức năng tham mưu tốt cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố các nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm năm 2020 và các năm tiếp theo. Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thành phố xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và Nhân dân.

Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao hàng năm; chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ít nhất một người thân và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng đề cao tính nhân văn, nhân đạo của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nghĩa vụ và quyền lợi của người tham gia...

Tải Công văn 15

Ngô Phương Văn

51