Tập trung phòng, chống dịch tả lợn (heo) Châu Phi
13:33 - 10/06/2019

(TGCT) Thực hiện Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chỉnh phủ “Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi”. Ngày 06/6/2019, Ban Thường vụ Thành ủy có Công văn số 1310-CV/TU yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi”, Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ  “Về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi” và Công văn số 1302-CV/TU ngày 22/5/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn (heo) Châu Phi”; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố triển khai khẩn cấp, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi với phương châm “phòng, chống dịch như chống giặc”, “phòng là chính, cơ sở và người dân  là chính”; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phát hiện,  xử lý tiêu hủy heo bị nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn, quy trình, không để lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Thứ hai, Tăng cường công tác phối hợp, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cùng tham gia theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và thành phố; tiếp tục xây dựng và triển khai phương án phòng, chống dịch tả heo đảm bảo cụ thể, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và triển khai thực hiện nghiêm túc từ thành phố đến cơ sở, doanh nghiệp, hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ, không gây tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân trên địa bàn thành phố. Các địa phương, đơn vị  thực hiện tốt việc phân công, theo dõi sát từng địa bàn để thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Thứ ba, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, đa dạng hóa các nguồn thực phẩm từ thịt để bù đắp sự thiếu hụt nguồn thịt heo, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân; tăng cường công tác kiểm dịch động vật, quản lý chặt và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, nhất là đối với heo và các thực phẩm từ thịt heo; công khai chính sách, mức hỗ trợ cho người chăn nuôi có heo bệnh, chết phải tiêu hủy bắt buộc, đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách, tình hình dịch bệnh để trục lợi theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường nguồn lực  cho hệ thống thú y và chính quyền cơ sở đảm bảo hiệu lực, hiệu quả  trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và xử lý heo bệnh; tiếp tục  đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức, triển khai, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật để phòng dịch chủ động, bảo đảm an toàn sinh học, đặc biệt là bảo vệ đàn giống để tái cơ cấu ngành chăn nuôi sau khi ngăn chặn, kiểm soát và chấm dứt dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn.

Thứ tư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công phụ trách địa bàn, tăng cường công tác cơ sở, bám sát địa bàn, thường xuyên theo dõi đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.

Thứ năm, Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi; nghiêm túc kiểm điểm, phê bình những trường hợp vi phạm, thiếu tinh thần trách nhiệm, thực hiện không nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống dịch tả heo Châu Phi.

P.V

122