Thới Lai 69 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
15:53 - 03/06/2019

(TGCT) Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Thới Lai vừa mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 3/2019.

Đồng chí Lương Thị Thu Cúc – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích xuất sắc.
        

Tham gia lớp có 69 học viên là đảng viên mới của các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Thới Lai. Các học viên được triển khai 10 bài lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và kèm theo 04 chuyên đề vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc và 04 chuyên đề vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo.

Qua lớp học này, nhằm giúp các đảng viên mới kết nạp nắm được và hiểu rõ những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vần đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới; về nhiệm vụ của người đảng viên; nắm và hiểu rõ về vấn đề dân tộc, tôn giáo và chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới có những quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, nêu cao ý chí tự học, tự nghiên cứu, tích cực tham gia các phong trào ở đơn vị, địa phương, gắn việc học tập lý luận vào hoạt động thực tiễn tại đơn vị và phấn đấu xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học 69/69 đồng chí đều đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, (trong đó có 62 bài đạt khá, giỏi, chiếm 89,8%).

Tin, ảnh: Văn Dữ

 

 

 

 

175