Tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới
21:57 - 05/12/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có công văn chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” (Chỉ thị số 38-CT/TW).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp thành phố tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:

Thứ nhất, tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW bằng các hình thức phù hợp; kịp thời cụ thể hóa các nội dung của chỉ thị một cách đồng bộ, thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố.

Thứ hai, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình hiện nay, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố về chủ trương, đường lối, công tác đối ngoại Nhân dân, nâng tầm vị trí, vai trò và ý nghĩa quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân trong quá trình         hội nhập quốc tế.

Thứ ba, Ban cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt: (1) công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại trên địa bàn; thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác đối ngoại tại địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa đối ngoại Nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại của thành phố. (2) Tạo điều kiện để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong hoạt động đối ngoại Nhân dân về lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Nhân dân và các hoạt động khác có liên quan, nhất là trong công tác vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và quy định của Nhà nước. (3) Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố trong thực hiện chức năng, nhiêm vụ được giao; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”; tăng cường xây dựng, củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức và Nhân dân các nước trên thế giới ngày càng đi vào chiều sâu; nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và thiết thực nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của thành phố Cần Thơ với bạn bè quốc tế. (4) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố; chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình, tổ chức bộ máy thống nhất, cơ chế, chính sách trong công tác đối ngoại Nhân dân; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực, kỹ năng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác đối ngoại Nhân dân; từng bước xây dựng đội ngũ công tác đối ngoại Nhân dân của thành phố lớn mạnh, đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng và phát triển thành phố nhanh, bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. (5) Tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, hướng dẫn thực hiện các hoạt động đối ngoại Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; nghiên cứu có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, trong đó có việc bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện và mở rộng hoạt động đối ngoại Nhân dân, góp  phần tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết với các quốc gia, dân tộc vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Thứ năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các tổ chức thành viên     tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW; chủ động, linh hoạt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, nhất là chủ trì, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại Nhân dân, công tác thông tin đối ngoại và nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những vấn đề có liên quan đến hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chung của thành phố.

Thứ sáu, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại Nhân dân gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị thành phố về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác đối ngoại Nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác đối ngoại của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Thú bảy, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở việc triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy.  

Thịnh Ngô

169