Tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” hàng năm đúng mục đích, ý nghĩa
23:06 - 26/08/2020

(TGCT) Ngày 25/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 1612-CV/TU chỉ đạo về việc tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” hàng năm của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trên địa bàn thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các hoạt động nhân đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Chữ thập đỏ triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm, từ năm 2021 và các hoạt động, phong trào Chữ thập đỏ đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, hưởng ứng của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân; đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực trên nguyên tắc “tự nguyện, không vụ lợi”; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và không để xảy ra tiêu cực.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ cho Hội Chữ thập đỏ các cấp thực hiện tốt “Tháng Nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm trên địa bàn thành phố.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm, đảm bảo triển khai đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lắp trong vận động nguồn lực.

Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương để triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” vào tháng 5 hàng năm, tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo, hoạt động Chữ thập đỏ và đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và Trung ương để đưa thông tin tuyên truyền mục đích, ý nghĩa về “Tháng Nhân đạo”.

Tải Công văn 1612

VTV

96