Tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII
15:35 - 09/04/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, vừa ký ban hành Công văn số 1269-CV/TU tổ chức triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng” (viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TW).

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt những nội dung sau đây:

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện sát hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm, tiền phong, giám sát của chi bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy,
tổ chức đảng, cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, xem đây là một trong những nội dung đáng giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và Ủy ban Nhân dân các cấp thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác quản lý của Nhà nước, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và khả năng thực thi hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Kiện toàn hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng từ thành phố đến cơ sở phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước nói chung, trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với việc nâng cao lợi thế cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.

- Tạo điều kiện để các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hình thành, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Khuyến khích, động viên các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, giá thành hợp lý, có uy tín, thương hiệu trên thị trường để cung cấp thông tin 3 đến người tiêu dùng. Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới đề án, chương trình, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Thứ tư, các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố đẩy mạnh cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phát huy hiệu quả vai trò trong thực hiện công tác giám sát, phản biện đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thứ năm, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt và phê phán những trường hợp vi phạm trong thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW và Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Thịnh Ngô

159