Triển khai, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
14:35 - 01/06/2018

(TGCT) Ngày 31/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) “Về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Kết luận số 23-KL/TW) và kế hoạch thực hiện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.


Đồng chí Huỳnh Hoàng Mến, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 
triển
khai Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 và kế hoạch thực hiện Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Qua việc triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 23-KL/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong toàn Đảng bộ thành phố và sự đồng thuận trong xã hội về vị trí, vai trò của báo chí trong tình hình mới. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã xác định 8 nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt Kết luận số 23-KL/TW.


Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố
phát biểu kết luận hội nghị.


Đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, các ngành chức năng liên quan tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các nội dung trọng tâm của Kết luận số 23-KL/TW và kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Thành ủy cho cán bộ chủ chốt ở cấp mình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ nội dung thông tin và hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn; định hướng thông tin tuyên truyền, nhất là đối với những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp, có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố. Phát huy hiệu quả vai trò của báo chí, xuất bản trong đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động đấu tranh phê phán, phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát động mạnh mẽ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thành tựu trên các lĩnh vực của thành phố. Đẩy mạnh phê phán, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát động đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tuyên truyền có hiệu quả các hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố, các thành tựu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố…

Tin, ảnh: Trấn Giang

234