Triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TWngày 10/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)
11:09 - 13/08/2020

(TGCT) Ngày 11/8/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ Công văn số 1600-CV/TU chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Kết luận số 78-KL/TWngày 10/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và Liên minh Hợp tác xã thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

Thống nhất cho Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Đại hội sớm hơn 01 năm so với nhiệm kỳ 2016 - 2021; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 10/2020.

- Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã thành phố giai đoạn 2020 - 2025, cần lưu ý: (1) Bám sát nội dung Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 07/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; Kế hoạch số 197-KH/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng
trong tình hình mới”. (2) Đánh giá đúng thực trạng kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

- Về nhân sự: Liên minh Hợp tác xã thành phố xây dựng Đề án nhân sự cụ thể; lựa chọn nhân sự và bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với quy định của Đảng và Nhà nước; bảo đảm có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết,
kiến thức, kinh nghiệm và am hiểu về kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ban Chấp hành có số lượng và cơ cấu hợp lý, quan tâm tăng cơ cấu Ủy viên Ban Chấp hành là Chủ tịch hội đồng quản trị (giám đốc) hợp tác xã; không tăng số lượng Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra so với nhiệm kỳ trước.

Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã thành phố chuẩn bị chặt chẽ nội dung văn kiện, nhân sự, đảm bảo Đại hội tiến hành trên tinh thần phát huy dân chủ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ, phù hợp với tính chất của một tổ chức Hội. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức Đại hội chu đáo trên tinh thần tiết kiệm.

Giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Thành ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, chỉ đạo đôn đốc Liên minh Hợp tác xã thành phố chuẩn bị và tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo kế hoạch đề ra.

Tải Công văn 1600

Thịnh Ngô

57