Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị
16:49 - 10/04/2019

(TGCT) Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ triển khai Công văn số 1271-CV/TU chỉ đạo thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quy định số 11 -QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, phố biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách pháp luật có liên quan đến khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân về khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, không nghe theo lôi kéo, kích động của phần tử xấu, thế lực thù địch khiếu kiện đông người, vượt cấp gây mất an ninh trật tự.

Thứ hai, người đứng đầu các cấp ủy đảng phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp dân của các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong công tác tiếp dân theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong việc đánh kết quả thực hiện nhiệm vụ thàng năm. Đồng thời, Chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên và Ban Thường vụ Thành ủy nếu thiếu trách nhiệm hoặc buông lỏng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Thứ ba, Bí thư các quận, huyện ủy; Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn
nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ. Bí thư các quận, huyện ủy phải tổ chức tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong tháng. Bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn phải tổ chức tiếp công dân ít nhất 02 ngày trong háng. Ngoài ra, Bí thư các quận, huyện ủy, Bí thư các xã, phường, thị trấn phải tiếp công dân đột xuất nếu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm, những vụ việc có thể gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Thứ tư, xem xét xử lý trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi lợi dụng việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để xuyên tác, vu khống, kích động, lôi kéo nhiều người gây mất an ninh trật tự, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thứ năm, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể - chính trị xã hội các cấp về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc
tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị
của dân. Ban Thường vụ Thành ủy cũng giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW và Công văn của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thịnh Ngô

2209