Tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11:03 - 06/11/2018

(TGCT) Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 236-KH/BTGTW về việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020. Qua đó, nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương, kết hợp giới thiệu và quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đưa việc tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý của cấp ủy cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính chuẩn xác, thuyết phục, sinh động, tránh hình thức; đồng thời, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp ủy cơ quan, địa phương, đơn vị về nội dung, kế hoạch tuyên truyền. Ngoài ra, việc tuyên truyền điển hình tiên tiến phải gắn kết chặt chẽ với tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các phong trào thi đua của các cấp, các ngành, địa phương, cơ sở.

                                                                                                    Mai Anh

185