Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
10:44 - 18/02/2019

(TGCT) Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU về việc tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền như: Tuyên truyền những thành tựu đạt được trên lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã nêu trong Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08/11/2018 của Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Đồng thời, phân tích tình hình bối cảnh trong nước và thế giới năm 2019, những thuận lợi và khó khăn tác động trước mắt và lâu dài đến nền kinh tế nước ta. Phản ánh toàn diện các mặt của đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội và chỉ đạo quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra với quyết tâm cao nhất. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tuyên truyền các nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đặc biệt là những nghị quyết ban hành trong năm 2018 và các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII năm 2019 như: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam; về 5 chủ trương lớn; 3 khâu đột phá được Ban Chấp hành Trung ương xác định: (1) Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững kinh tế biển, ưu tiên hoàn thiện hành lang pháp lý, đổi mới, phát triển mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh quốc tế của các ngành kinh tế biển, các vùng biển, ven biển... (2) Phát triển khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tận dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến, khoa học, công nghệ mới, thu hút chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu, nhân lực chất lượng cao. (3) Phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, đồng bộ, mạng lưới giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp, khu đô thị, các vùng biển với các cảng biển dựa trên hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, kết nối chiến lược Bắc - Nam, Đông - Tây giữa các vùng trong nước và với quốc tế. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về đóng góp của ngành du dịch đối với nền kinh tế; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tuyên truyền về Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với công cuộc chống tham nhũng, lãng phí, những vi phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuyên truyền nội dung các kỳ họp của Quốc hội; các phiên họp thường kỳ Chính phủ; thông tin về các Nghị quyết, Luật mới được Quốc hội thông qua và các chính sách mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện những chính sách, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm Việt Nam, nâng cao trình độ phát triển của nền kinh tế (đã nêu trong Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ); kết quả thực hiện cải cách “chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)” để đánh giá chất lượng và năng lực quản lý kinh tế của các tỉnh và thành phố ở Việt Nam.

Tuyên truyền về hội nhập quốc tế. Những hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước ta, các hoạt động ngoại giao nhân dân tiêu biểu, các hoạt động của Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế, tham gia ASEM, APEC, Cộng đồng ASEAN...; những nỗ lực hoàn thành khuôn khổ pháp lý, chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế đa phương và tự do hóa thương mại thông qua quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia mà ASEAN đã ký hiệp định thương mại tự do (Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand), với các nước tham gia chiếm một nửa dân số thế giới và 1/3 kim ngạch thương mại toàn cầu.

Phản ánh thực tiễn công tác triển khai các chủ trương, chính sách về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, việc làm, y tế, các chính sách về an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bài trừ các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông, phòng chống và ứng phó có hiệu quả với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước. Phát hiện, cổ vũ, biểu dương nhân tố mới và nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch xuyên tạc về tình hình kinh tế - xã hội nước ta, xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta.

Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2018; nhiệm vụ, giải pháp năm 2019…

Riêng đối với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong năm 2019, cần xác định năm 2019 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; bám sát Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố, trong đó có 08 nhiệm vụ trọng tâm: (1) Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; (2) Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng; (3) Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; (4) Phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; (5) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (6) Xây dựng hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp; (7) Tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; (8) Đẩy mạnh thông tin và truyền thông.

Theo đó, Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy; Tuyên giáo (Tuyên huấn) Đảng ủy trực thuộc Thành ủy và một số sở, ngành, đơn vị có liên quan sẽ tham mưu cấp ủy để tổ chức việc thực hiện theo Hướng dẫn đã ban hành. 

                                                                                       Mai Anh

117