Điều tra dư luận về kết quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới

Thứ năm - 28/03/2024 05:09 50 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra về kết quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới trong cán bộ và các tầng lớp Nhân dân… trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, cuộc điều tra được tổ chức triển khai tại một số đơn vị, địa phương với số lượng là 50 phiếu xin ý kiến, gồm các nội dung như: cá nhân đánh giá mức độ đối với vai trò công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo về: Góp phần bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng và đồng thuận trong xã hội; góp phần dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng trong Đảng và xã hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nên tảng tư tưởng của Đảng; kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo… Đánh giá tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo những nguyên tắc: Nguyên tắc tính Đảng, tính chiến đấu; nguyên tắc tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; nguyên tắc tính khoa học; nguyên tắc kế thừa và đổi mới;… Đánh giá của cá nhân đối với chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo với các tiêu chí: Về xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ trên lĩnh vực tuyên giáo; về xây dựng, ban hành, sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; về chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; về chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; về chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh, những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; về các nguồn lực bảo đảm công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo;…

Đồng thời, nhận định của cá nhân đối với sự phối hợp tham mưu giữa các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo thời gian qua. Đánh giá về công tác tham mưu trong xây dựng, ban hành chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo về: Đảm bảo đúng quy định hiện hành của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chủ động bám sát những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa nhiệm vụ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; chủ động, kịp thời, toàn diện trong nghiên cứu, dự báo tình hình, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả;… Cũng như đánh giá về chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo trên các nội dung: Tham mưu xây dựng và phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu xây dựng, ban hành chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh, những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo; tham mưu bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo;…

Ngoài ra, đánh giá của cá nhân về đổi mới phương thức công tác tham mưu các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo. Đánh giá về chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực công tác tham mưu các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo. Cũng như công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo trong thời gian tới cần xác định những quan điểm như: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đảm bảo tính chính trị, tính tư tưởng và các giá trị đạo đức cách mạng thấm sâu trong công tác tuyên giáo; kế thừa, phát huy những thành tựu, những bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn công tác tuyên giáo của Đảng; Phát huy dân chủ trong công tác tham mưu; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng làm công tác tuyên giáo, thường xuyên đổi mới về tổ chức, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu mới; nhận định công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo trong các nhiệm vụ, giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; xây dựng chiến lược công tác - tuyên giáo đếnn năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới, hoàn thiện về tổ chức - bộ máy, phát triển lực lượng làm công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; đổi mới phương thức, nguồn lực và công tác phối hợp tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo; xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo;… Từ đó đề xuất, kiến nghị để các cơ quan Đảng Trung ương làm tốt công tác tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo.

Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về suy nghĩ, nhận định của cán bộ và Nhân dân về kết quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; từ đó, đề xuất những kiến nghị cũng như các giải pháp để việc thực hiện hiệu quả công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tuyên giáo trong thời gian tới.
Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây