Học và làm theo lời Bác

Quy định số 144-QĐ/TW - Sự kế thừa, chắt lọc và làm mới tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Quy định số 144-QĐ/TW - Sự kế thừa, chắt lọc và làm mới tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

 •   03/07/2024 06:40:14 AM
 •   Đã xem: 400
Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là sự kế thừa, chắt lọc, làm mới những yêu cầu, tiêu chuẩn về đạo đức cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nêu ra; không chỉ đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, mà còn là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, thường xuyên, lâu dài đặt ra đối với cán bộ, đảng viên.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về biện pháp đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ

 •   03/07/2024 06:34:55 AM
 •   Đã xem: 32
Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học và công nghệ là một trong những khâu đột phá, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững cho các quốc gia. Ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấy rõ tầm quan trọng và từ đó xác định nội dung, biện pháp, điều kiện thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ ở Việt Nam. Những quan điểm đó vẫn vẹn nguyên giá trị đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ở nước ta hiện nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân và việc vận dụng trong giai đoạn hiện nay

 •   03/07/2024 06:30:55 AM
 •   Đã xem: 19
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân là một trong những nội dung cơ bản của hệ thống quan điểm của Người về cách mạng Việt Nam. Trong giai đoạn hiện nay, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nền quốc phòng toàn dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và sự vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

 •   24/06/2024 04:14:44 AM
 •   Đã xem: 55
Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính yếu, quyết định nhiều vấn đề cốt lõi đối với công tác xây dựng Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là kim chỉ nam cho đội ngũ lãnh đạo, đảng viên hướng tới, học tập, làm theo, để tự rèn luyện, trau dồi, tu dưỡng ngày càng trong sạch, tiến bộ, góp phần để “Đảng ta là đạo đức, là văn minh”(1).
Nhiều việc thiết thực làm theo gương Bác

Nhiều việc thiết thực làm theo gương Bác

 •   23/06/2024 11:30:00 AM
 •   Đã xem: 32
Chi bộ ấp Mỹ Ái (xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) đã và đang lãnh đạo cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Từ đó, nhiều tuyến đường đã được nâng cấp, nhiều căn nhà đã được xây dựng mới tặng những hộ còn khó khăn về nhà ở, các hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vươn lên trong cuộc sống… Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, từng bước nâng cao đời sống của Nhân dân.
Viết cho ai, một nội dung cơ bản trong tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh

Viết cho ai, một nội dung cơ bản trong tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh

 •   18/06/2024 11:26:49 PM
 •   Đã xem: 36
Hồ Chí Minh là một người làm báo mẫu mực, một nhà báo chân chính với ý nghĩa đầy đủ nhất của từ này. Từ mục đích rõ ràng “làm báo để làm cách mạng”, với quyết tâm không mệt mỏi, sự thông minh, sáng tạo của bản thân, cộng với sự giúp đỡ, chỉ bảo của những người bạn Pháp tiến bộ, Bác đã không ngừng rèn luyện để trở thành một nhà báo dày dạn kinh nghiệm, một nhà tổ chức, lãnh đạo báo chí xuất sắc. Những kinh nghiệm làm báo của Người, đặc biệt về cách viết: “Viết cho ai”, “Viết để làm gì”, “Viết như thế nào”... là bài học quý giá với các thế hệ nhà báo sau này.
Quan điểm Hồ Chí Minh về các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc

Quan điểm Hồ Chí Minh về các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc

 •   18/06/2024 04:25:55 AM
 •   Đã xem: 39
Thực hiện chính sách dân tộc là quá trình đưa chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Trên cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách dân tộc, bài viết làm rõ các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc theo quan điểm Hồ Chí Minh.
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - Bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   17/06/2024 05:55:11 AM
 •   Đã xem: 55
Trong hơn 94 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn chú trọng giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Trong rất nhiều văn bản của Đảng về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có vị trí, ý nghĩa đặc biệt, là bước phát triển quan trọng trong tư duy lý luận của Đảng về nội dung này. Theo đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào sâu rộng trong toàn Đảng, là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đảng viên hằng năm.
76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc: Thi đua phải là vì yêu nước

 •   11/06/2024 05:54:09 AM
 •   Đã xem: 70
Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc với mục đích là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm và cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân. 76 năm đã trôi qua nhưng Lời kêu gọi này vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời sự.
Nhớ Bác Hồ nghĩ về chữ "dám" của cán bộ, đảng viên

Nhớ Bác Hồ nghĩ về chữ "dám" của cán bộ, đảng viên

 •   11/06/2024 05:51:55 AM
 •   Đã xem: 60
Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để dám đương đầu trước mọi khó khăn, thử thách, hành động quyết liệt vì lợi ích chung. Đó là phẩm chất, năng lực, bản lĩnh mà mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp hiện nay phải nêu gương thực hiện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thấm nhuần những chỉ dẫn của Bác Hồ về “Thi đua ái quốc”

Thấm nhuần những chỉ dẫn của Bác Hồ về “Thi đua ái quốc”

 •   11/06/2024 03:04:21 AM
 •   Đã xem: 52
Đã tròn 76 năm kể từ ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948), song những chỉ dẫn của Người về Thi đua yêu nước vẫn mang đậm ý nghĩa chính trị và tinh thần to lớn, luôn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi người dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đường cờ Tổ quốc - công trình ý nghĩa, thiết thực

Đường cờ Tổ quốc - công trình ý nghĩa, thiết thực

 •   06/06/2024 03:46:36 AM
 •   Đã xem: 49
Đảng bộ Bộ phận khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, vừa ra quân thực hiện công trình đường cờ Tổ quốc tại tuyến đường Nguyễn Viết Xuân.
5 6 Bac

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước - Cuộc hành trình thay đổi vận mệnh dân tộc

 •   05/06/2024 04:10:57 AM
 •   Đã xem: 72
Ngày 05/6/1911, trên con tàu Amiral La Touche De Tréville của Pháp, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc.
Nêu gương đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Nêu gương đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tính thuyết phục trong công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

 •   03/06/2024 04:26:08 AM
 •   Đã xem: 156
Cách đây 100 năm, ngày 20/5/1924, trong “Thư gửi đồng chí Pêtơrốp” (Tổng Thư ký Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng sản), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhận định bất hủ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Vừa qua, ngày 9/5/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Quy định số 144-QĐ/TW, của Bộ Chính trị về "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”. Trong bối cảnh hiện nay, để Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải ra sức rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, có đủ năng lực vận động, thuyết phục, định hướng tư tưởng, lãnh đạo quần chúng nhân dân cùng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu cách mạng của dân tộc.
Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

 •   03/06/2024 04:21:08 AM
 •   Đã xem: 65
Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm và gương mẫu thực hành trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Tư tưởng này của Người đã trở thành những chỉ dẫn vô cùng sâu sắc đối với công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển thì nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người - Vận dụng vào chăm lo hạnh phúc con người Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người - Vận dụng vào chăm lo hạnh phúc con người Việt Nam hiện nay

 •   26/05/2024 11:14:40 PM
 •   Đã xem: 64
Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc vĩ nhân đã hiến trọn đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sự nghiệp vĩ đại đó không chỉ bắt nguồn từ tình yêu thương con người, mà còn từ nhận thức sâu sắc của Người về hạnh phúc con người. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người thể hiện chủ nghĩa nhân văn sâu sắc, là cơ sở lý luận cho nhận thức của Đảng về hạnh phúc của nhân dân và gợi mở những giải pháp thiết thực để hiện thực hóa lý tưởng đó vào đời sống đất nước hôm nay.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng về hòa bình của nhân dân Việt Nam và thế giới

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng về hòa bình của nhân dân Việt Nam và thế giới

 •   23/05/2024 05:34:54 AM
 •   Đã xem: 78
Ngày 21/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi tọa đàm “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng về hòa bình của nhân dân Việt Nam và thế giới” dưới hình thức cả trực tiếp và trực tuyến.
Cần Thơ: 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 58 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ trong học tập và làm theo Bác

Cần Thơ: 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 58 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ trong học tập và làm theo Bác

 •   20/05/2024 05:39:54 AM
 •   Đã xem: 84
Ngày 17/5/2024, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW).

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây