Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ

(Trích Quy định số 08-QĐ/TU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ).

1. Chức năng

Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan tham mưu của Thành ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương;  đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội, những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch trên địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến và xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Chủ trì, tham gia xây dựng các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Giúp Thành ủy trong việc đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế và giải pháp trên lĩnh vực công tác tuyên giáo.

- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế hóa các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2.2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng. Kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội trong thành phố về việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Thành ủy trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo các chương trình, kế hoạch triển khai của Trung ương và Thành ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, Trường Chính trị thành phố, Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện.

- Tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động báo chí, xuất bản. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên từ thành phố đến cơ sở; hướng dẫn và kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, nhà xuất bản do thành phố quản lý.

- Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ, các sự kiện chính trị - xã hội lớn, các phong trào thi đua yêu nước trong Đảng và ngoài xã hội.

- Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố; hướng dẫn sưu tầm biên soạn lịch sử đảng bộ quận, huyện, xã, phường, thị trấn; tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, đất nước.

- Tham gia tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới trên lĩnh vực công tác chính trị tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử đảng bộ trực thuộc thành phố.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

Chủ trì hoạt động của Hội đồng Khoa học khối Đảng và Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật thành phố, tham gia thẩm định các đề án của các cơ quan Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, khoa giáo và lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy.

2.4- Phối hợp: 

- Với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ ở địa phương. Phối hợp với các cơ quan của Thành ủy quản lý báo chí, xuất bản và xử lý kịp thời những sai phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản; với Ban Tổ chức Thành đầ xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, đãi ngộ nhân tài.

- Với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo trực thuộc Thành ủy.

- Với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ thuộc khối tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ và khoa giáo và cán bộ tuyên giáo quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy theo phân cấp quản lý.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao: 

- Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố, đảm bảo hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Là đơn vị chuyên trách tham mưu Thành ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

- Chỉ đạo nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố.

- Giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương. 

- Là cơ quan thường trực một số ban chỉ đạo của Thành ủy thuộc lĩnh vực tuyên giáo. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất với Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Trung ương theo qui định và các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây