Điều tra dư luận xã hội về kết quả tực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI

Thứ hai - 22/04/2024 06:28 110 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ phối hợp cùng Viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức triển khai điều tra dư luận xã hội Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố.
Theo đó, cuộc điều tra được tổ chức triển khai tại một số đơn vị, địa phương với số lượng là 110 phiếu xin ý kiến, gồm các nội dung như: nhận định của cá nhân đối với kết quả sau 10 năm Ban Bí thư ban hành Kết luận số 100-KL/TW, công tác dư luận xã hội tại đơn vị, địa phương có sự chuyển biến như thế nào. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác này. Đánh giá của cá nhân đối với mức độ đóng góp của công tác dư luận xã hội đối với những nhiệm vụ: Xây dựng và hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết định triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng DLXH;… trong thời gian qua. Đánh giá của cá nhân trong việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội về các nội dung như: Đối với việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; đối với việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội.

Bên cạnh đó, cá nhân nhận định nội dung về thực hiện công tác dư luận xã hội như: Công tác điều tra (thăm dò dư luận xã hội), nắm bắt sát thực tâm trạng xã hội, thái độ, tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của các tầng lớp Nhân dân; công tác dư luận xã hội đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh; thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa, kịp thời định hướng dư luận xã hội, bác bỏ những nội dung thông tin sai trái, tin đồn thất thiệt;… nội dung nào phù hợp với tình hình tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, đánh giá những nội dung khó khăn, hạn chế như: Nhận thức của một số lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa sâu sắc và đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội; sự ít quan tâm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền ở một số cơ quan, đơn vị; Việc điều tra, nắm bắt dư luận xã hội còn chậm, vẫn để xảy ra một số vụ việc, điểm nóng; công tác kiện toàn, bổ sung, thay thế cộng tác viên dư luận xã hội còn chậm; công tác định hướng dư luận xã hội có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác dự báo các vấn đề phát sinh phòng ngừa điểm nóng chính trị xã hội còn hạn chế;… trong công tác dư luận xã hội thời gian qua.

Ngoài ra, cá nhân còn đánh giá việc đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội tại cơ quan, đơn vị đang công tác đã đáp ứng như thế nào với các nhiệm vụ điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội thời gian qua. Đánh giá về số lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tại cơ quan, đơn vị mình. Việc các cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt tình hình dư luận xã hội chủ yếu thông qua những hình thức như: Qua tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để lấy thông tin; qua báo cáo tổng hợp dư luận xã hội của các cơ quan, đơn vị; qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua mạng xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong giai đoạn mới, cá nhân nhận định về các giải pháp như: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; Đẩy mạnh chuyển đổi số áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI); dữ liệu lớn (Big data) trong điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; coi trọng, đẩy mạnh việc dự báo và định hướng dư luận xã hội; tăng cường việc Hướng dẫn thực hiện công tác dư luận xã hội cho địa phương; xây dựng kịch bản dự báo, phòng ngừa, xử lý điểm nóng chính trị - xã hội;… đâu là giải pháp cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới.

 Điều tra dư luận xã hội nhằm có những thông tin khách quan, trung thực về suy nghĩ, nhận định của cán bộ, đảng viên về quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI. Từ đó, đề xuất quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp khả thi, mang tính đột phá nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây