Kết quả bước đầu trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm ở TP Cần Thơ

Thứ bảy - 04/05/2024 05:41 56 0
Với mục đích tạo sự thống nhất cả nhận thức và hành động trong cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm” (gọi tắt là Quy chế 238), gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Trong 03 năm (2020-2023) qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp không ngừng phát huy tính chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cấp quận, huyện vận dụng tốt các hình thức phối hợp từ đó làm tăng tính hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Quy chế 238 trên địa bàn TP Cần Thơ.
53 7
Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp các đơn vị ký kết triển khai thực hiện Quy chế 238 trên địa bàn thành phố. Ảnh: PV.

Quá trình chỉ đạo triển khai, thực hiện Quy chế 238 của địa phương

Ngay sau khi có Quy chế 238; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 162-CV/TU ngày 24/5/2021 về việc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế 238. Đồng thời, tổ chức triển khai quán triệt Quy chế 238 tại Hội nghị Báo cáo viên thành phố và hướng dẫn cho Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy tổ chức triển khai tại địa phương với 412 lượt báo cáo viên các cấp tham dự.
 
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động đề xuất, phối hợp với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân, Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong triển khai thực hiện Quy chế 238; ban hành Chương trình số 02-CTr/BTGTU-ĐĐHĐND-BCSĐUBNDTP và Chương trình số 13-CTr/BTGTU-BCSĐTAND-BCSĐVKSND “Phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026”; ký kết Chương trình phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và Liên minh Họp tác xã thành phố để thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế 238; hướng dẫn Ban Tuyên giáo cấp quận, huyện triển khai ký kết chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan Nhà nước cùng cấp và hướng dẫn, chỉ đạo cấp cơ sở thực hiện Quy chế 238, đến nay, 9/9 quận, huyện và 83/83 phường, xã, thị trấn đã tổ chức ký kết. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo và công tác quản lý nhà nước trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, nhằm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố,...
 
Qua công tác quán triệt triển khai đã thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cấp ủy trong thực hiện Quy chế 238; vai trò tổ chức thực hiện của cơ quan Nhà nước và người đứng đầu cơ quan Nhà nước; tăng cường trách nhiệm và tính chủ động từ các cơ quan Nhà nước trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Việc ký kết các Chương trình phối hợp theo tinh thần Quy chế 238 đã khắc phục những hạn chế trong quá trình phối hợp; đồng thời, đưa ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả hơn công tác phối hợp, đạt kết quả cao trong thực tiễn.
 
Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại Điều 4 của Quy chế
 
Sau 03 năm triển khai thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của thành phố đã chủ động, kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền đưa công tác phối hợp hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị, từ đó hiệu quả được nâng cao. Song song đó, cơ quan Nhà nước các cấp chủ động, kịp thời đề xuất nội dung, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thường xuyên nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, trọng điểm của thành phố tại các hội nghị báo cáo viên của thành phố và quận, huyện...; tham mưu, đề xuất về phương án thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi xử lý, giải quyết vụ việc, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật; nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội.
 
Thực hiện đẩy mạnh hoạt động định hướng các cơ quan báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên tập, phát hành và cung cấp tài liệu kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Trong 03 năm qua, việc cung cấp tài liệu phục vụ cho hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm thực hiện kịp thời qua nhiều kênh như: Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ xuất bản 116.250 bản tin, phát miễn phí cho báo cáo viên, tuyên truyền viên và các chi bộ...; Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố cần Thơ có 2.470.523 lượt người truy cập và Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ có 387.791 lượt người truy cập.
 
Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy chế 238 tại các địa phương, đơn vị. Thường xuyên phối hợp tuyên truyền nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 2.029 điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan Nhà nước cùng cấp có sự phối hợp chặt chẽ trong đánh giá các tác động đến tư tưởng, tình cảm, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân thông qua các Hội nghị giao ban an ninh tư tưởng định kỳ;… Qua đó, nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp tuyên truyền trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết những vấn đề nổi cộm được Nhân dân quan tâm, góp phần hạn chế xảy ra “điểm nóng”, “phức tạp”, “nhạy cảm” trên địa bàn thành phố.

Kết quả thực hiện các nội dung phối hợp trong giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm tại Điều 6 của Quy chế

Hệ thống chính trị và Ngành Tuyên giáo toàn thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chú trọng thực hiện tốt việc tiếp công dân từ cấp thành phố đến cơ sở; trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân, kịp thời giải quyết đúng quy định pháp luật những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đế thực hiện dự án đầu tư; phấn đấu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả. Qua 03 năm, các cơ quan hành chính các cấp đã giải quyết được 381/407 đơn khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 88,1% và giải quyết 1.573/2.021 đơn phản ánh, kiến nghị, đạt tỷ lệ 77,8%.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy đã phối hợp, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy định hướng tuyên truyền chủ trương thực hiện về các dự án trọng điểm như: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh - VSIP Cần Thơ được quy hoạch có tống diện tích 900 ha toạ lạc tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, khi hoàn chỉnh sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động, thu hút 3,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư,...; qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án của thành phố, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; quân sự quốc phòng toàn dân được củng cố ngày càng vững chắc; an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo cơ bản được giữ vững ổn định, các vấn đề phức tạp nổi lên đều được tham mưu chỉ đạo giải quyết hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ.
 
Trách nhiệm của Ban Tuyên giáo, các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan tư pháp trong triển khai thực hiện các quy định tại Điều 5 và Điều 7 của Quy chế
 
Hiệu quả công tác phối hợp theo Quy chế 238 được thể hiện rõ trong quá trình xây dựng, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy, các dự án, đề án lớn, có tính chất nhạy cảm. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố xây dựng một số đề án, chương trình và tham gia tổng kết, xây dựng các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng; tham gia nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của sở, ban, ngành theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố làn thứ XIV và các hội nghị Trung ương.
 
Nhiều sở, ban, ngành đã chủ động chia sẻ, cung cấp nội dung chính sách, dự án, đề án lớn có tác động trực tiếp đến tư tưởng, đời sống của đông đảo Nhân dân để Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu, định hướng tuyên truyền; đồng thời, cử chuyên gia đến báo cáo chuyên đề tại các hội nghị giao ban công tác báo chí, hội nghị báo cáo viên, hội nghị tập huấn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về những vụ việc, vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội... Ngoài ra, các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức các hội nghị, tọa đàm tôn vinh nhân tố điển hình vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành. Các hoạt động tuyên truyền đã góp phần tạo sự lan tỏa trong xã hội, là động lực thúc đẩy các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Nhìn chung, Ban Tuyên giáo Thành ủy và các sở, ban, ngành đã chủ động phối hợp trong giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, thống nhất định hướng tuyên truyền; đồng thời, phối hợp tìm các giải pháp bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần ngăn chặn và giải quyết những vụ việc tụ tập, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp xây dựng và triển khai các đề án truyền thông nhằm tăng cường thông tin, nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức công dân và cung cấp kiến thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: biên soạn đề cương tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, tổ chức các hội nghị, hội thảo; phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử; ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai, quán triệt thực hiện Quy chế 238, một số địa phương, đơn vị vẫn chưa chú trọng đúng mức việc triển khai quán triệt Quy chế 238 đến cán bộ, đảng viên; chưa chủ động phối hợp đề xuất nội dung, cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo cùng cấp định hướng tuyên truyền; hình thức phối hợp tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; nội dung tuyên truyền chưa sâu; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch từng lúc, từng nơi hiệu quả chưa cao.

Phương hướng, giải pháp thực hiện trong thời gian tới
 
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long” các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở phải triển khai thực hiện nhiều chủ trương, quyết sách của Đảng, Nhà nước được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, dự án, đề án lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại... Do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội là thực sự cần thiết, góp phần tạo sự nhất trí cao về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Trước hết, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế 238 trong các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Xác định công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cùng cấp ủy đảng, chính quyền các cấp giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thứ hai, chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy chế 238; trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước, đặc biệt là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về kết quả công tác phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong quá trình phối hợp triển khai Quy chế 238; chỉ đạo đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động, gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp phòng ngừa, tránh xảy ra “điểm nóng”, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân. Trong đó, các cơ quan Nhà nước cần cung cấp sớm, đầy đủ, trung thực các thông tin “nóng”, nhạy cảm, chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, sẵn sàng có phương án xử lý các tình huống xảy ra.

Thứ tư, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước được nêu trong Quy chế 238. Phát huy trách nhiệm của các cơ quan giữ vai trò đầu mối phối hợp, thường xuyên trao đổi, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế 238 để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, trước khi công bố thông tin về vụ việc theo quy định của pháp luật trên báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm sách, báo, tài liệu và phổ biến trong hội nghị.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác phối hợp trong xây dựng, hoạch định chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phối hợp tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về triển khai các chương trình, dự án, đề án lớn, nhạy cảm có tác động đến đời sống người dân; về xây dựng, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp trong dự báo, nắm bắt dư luận xã hội, các vấn đề bức xúc của Nhân dân; phối hợp giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách; phối hợp trong công tác khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, tiên tiến...

Thứ sáu, quan tâm thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp vói cơ quan Nhà nước cùng cấp; kết quả công tác phối hợp được coi là một tiêu chí để xem xét, đánh giá thành tích chuyên môn của tập thể, cá nhân; động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật, xuất sắc, đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở, có biện pháp xử lý phù hợp đối với những nơi chưa thực hiện tốt Quy chế 238.
 
Nhìn lại, những kết quả đạt được qua 03 năm tổ chức triển khai thực hiện Quy chế 238, cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế 238, các cấp chính quyền thành phố cần tiếp tục phổ biến, quán triệt quy chế, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động; đồng thời, chỉ đạo cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Từ đó, từng bước khắc phục được những hạn chế, khó khăn trong việc thực thi pháp luật và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cũng như sớm đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; góp phần tuyên tuyền, định hướng và giải quyết tốt những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian tới.
                                                                                                               Hoàng Oanh
-------------------------
Tài liệu tham khảo:
1. Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

2. Chương trình số 02-CTr/BTGTU-ĐĐHĐND-BCSĐUBNDTP ngày 28/9/2021 về phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
3. Báo cáo số 442-BC/TU, ngày 24/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Báo cáo Kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII “Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây