Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố: Thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”

Chủ nhật - 03/07/2022 14:28 171 0
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35). Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của cả hệ thống chính trị thành phố, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả tích cực. Phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, về vấn đề này. Ðồng chí cho biết:

- Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường; những thuận lợi, thời cơ, triển vọng và những khó khăn, thách thức mới đan xen; những quan điểm sai trái, thù địch đã, đang xuất hiện và phát triển, tấn công vào những vấn đề về tư tưởng, chính trị đến các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá Ðảng và Nhà nước, đặc biệt là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bằng nhiều hình thức ngày càng đa dạng, tinh vi, phức tạp, công khai...

Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị, của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), công chức (CC), viên chức (VC), đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

 Thưa đồng chí, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực như thế nào?

- Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quán triệt thường xuyên, nghiêm túc nội dung Nghị quyết 35; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị, sát hợp với tình hình thực tiễn. Ðặc biệt là lồng ghép việc thực hiện Nghị quyết 35 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả.

Công tác phối hợp, theo dõi, phát hiện, xử lý, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, từng bước đạt nhiều kết quả tích cực. Các sở, ban, ngành liên quan chủ động theo dõi, phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Ðồng thời, duy trì nghiêm túc công tác nắm thông tin, tình hình hoạt động cơ sở, những vấn đề dư luận quan tâm để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản trên địa bàn thành phố được tăng cường. Các cơ quan báo chí thành phố phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng; xây dựng được nhiều chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề liên quan đến công tác xây dựng Ðảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; những tấm gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật, chia sẻ các bài viết, các văn bản về công tác xây dựng Ðảng; đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực...

Các cơ quan chức năng của thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, kịp thời cung cấp thông tin thời sự kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, của thành phố; kịp thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để các cơ quan báo chí tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội…

Những việc làm trên đã góp phần định hướng dư luận, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, những giá trị nhân văn sâu sắc, ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội, phản bác các thông tin sai trái, tin giả, sai sự thật, vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để CB, ÐV và nhân dân nhận diện sâu sắc hơn các thủ đoạn chống phá, nhất là trên internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái.

Những kết quả quan trọng trong quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 trên địa bàn thành phố cho thấy sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn của Ban Thường vụ Thành ủy; tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức Ðảng. Qua đó, nhận thức của CB, ÐV, CC, VC, các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã được nâng lên rõ rệt.

 Hiện nay, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên thành phố là tiếp tục bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng Ðảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 

20 2

Sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng. Trong ảnh: Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Anh Dũng.

Các cấp ủy đảng trong toàn Ðảng bộ thành phố tiếp tục chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương, thành phố về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Ðồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả đạt được trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thành phố; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng Ðảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ÐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội; đồng thời, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng cho CB, ÐV và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục và lâu dài của các cấp ủy đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Song song đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, định hướng công tác báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, văn học nghệ thuật. Ðồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội; chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bịa đặt, luận điệu xuyên tạc, phản động, kích động của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật đối với những trường hợp vi phạm.

Các tổ chức Ðảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động tuyên truyền, giáo dục CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội theo hướng thiết thực, chủ động phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; không tham gia bình luận tiêu cực hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, xấu, độc. CB, ÐV, CC, VC, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

Hệ thống Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung tuyên truyền, cổ vũ nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; thường xuyên đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thông tin sai sự thật…

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành tích cực của các tầng lớp nhân dân, cùng với những quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, tôi tin rằng thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả hơn, củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình cho sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố nhanh và bền vững.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Quốc Trưởng (thực hiện)

Theo Báo Cần Thơ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây