Tuổi trẻ thành phố tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Thứ tư - 01/11/2023 04:24 670 0
Trong thời gian qua, Thành đoàn Cần Thơ đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” cho đoàn viên, thanh niên. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên của Thành phố.
1 11 doan
Ảnh minh họa: An Bình.
1. Đặt vấn đề

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong thời gian qua, công tác này được Thành đoàn Cần Thơ tập trung lãnh chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ bảo vệ Đảng, mục tiêu và lý tưởng của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà còn phòng, chống, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2. Nội dung

2.1. Khái quát quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết số 35-NQ/TW đã xác định 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn hiện nay.

2.2. Thực trạng triển khai và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tại Thành đoàn Cần Thơ

Thành đoàn Cần Thơ có 23 đơn vị trực thuộc, trong đó có 09 đơn vị quận, huyện Đoàn, 10 trường Đại học, Cao đẳng, 02 Đoàn khối và 02 đơn vị lực lượng vũ trang. Tính đến hết tháng 10/2022, Đoàn bộ thành phố có 255.549 đoàn viên thanh niên ở các lĩnh vực. Từ đó cho thấy, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố có mặt hầu hết các lĩnh vực, các địa bàn: từ học sinh, sinh viên đến công nhân viên, đến lực lượng vũ trang và từ thành thị đến nông thôn. Đa phần đoàn viên thanh niên thành phố đều tích cực, hăng hái, chủ động trong học tập, lao động, rèn luyện, phát huy vai trò của tuổi trẻ học trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch phản động không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng bằng chiến lược “Diễn biến hoà bình”, song song đó là sự phát triển của công nghệ thông tin, của Internet và các loại báo mạng điện tử có nhiều thông tin không chính thống tác động đến một bộ phận đoàn viên thanh niên và làm cho công tác nắm bắt dư luận xã hội và định hướng cho đoàn viên càng trở nên thách thức hơn.

.2.1. Kết quả đạt được

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, trong năm 2022 Thành đoàn Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/BCĐ35 ngày 14/4/2022 của Ban Chỉ đạo 35 Thành đoàn Cần Thơ về hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Thành đoàn Cần Thơ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của Thành ủy liên quan đến công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, trọng tâm là Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 28/4/2022 của Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ hoạt động của Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch năm 2022.

Trong năm Ban Tuyên giáo Thành đoàn đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức được 02 cuộc hội nghị giao ban an ninh tư tưởng. Điểm nổi bật, tại các cuộc họp giao ban Ban Tuyên giáo Thành đoàn đều triển khai nội dung khảo sát đến các quận, huyện Đoàn và tương đương với 2 hình thức bằng phiếu và hệ thống Google drive. Qua đó, thực hiện tốt các công tác nắm bắt tình hình, phát hiện các vụ việc phức tạp có liên quan trên địa bàn thành phố; thường xuyên theo dõi hoạt động của các Website, Fanpage… của các đơn vị trực thuộc cũng như đoàn viên, thanh niên trong thành phố, khuyến khích các cộng tác viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ thông tin về gương người tốt việc tốt, điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, những việc làm vì lợi ích cộng đồng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy những giá trị tích cực của đời sống xã hội.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã đẩy mạnh tuyên truyền và cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến đoàn viên, thanh niên thông qua 04 trang fanpage do Thành đoàn quản lý; 22 trang fanpage cấp quận, huyện Đoàn và Đoàn tương đương (có 01 đơn vị đặc thù là Ban Công tác Thanh niên Thành Đội không sử dụng mạng xã hội); hơn 200 trang đoàn cơ sở... Từ sự lan tỏa thông tin này, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thành phố và người sử dụng mạng xã hội dễ dàng cập nhật được thông tin về các sự kiện nổi bật của đất nước, của thành phố, của các cấp bộ đoàn, của các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, vào những đợt cao điểm, Thành đoàn Cần Thơ phát động các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng khắp trên các trang mạng xã hội, qua đó có nhiều bài viết đăng trên fanpage Tuổi trẻ Tây Đô, sau 1 giờ có hơn 1.000 lượt chia sẻ, 40.000 người tiếp cận.

Thứ hai, công tác định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác trên Internet, mạng xã hội của Ban Chỉ đạo 35 Thành đoàn.

Ban Chỉ đạo Thành đoàn Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo xây dựng, phát triển các kênh thông tin tuyên truyền định hướng, đấu tranh phản bác, đẩy mạnh chia sẻ bài viết công khai trên các trang Fanpage, website của Đoàn làm nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận trên không gian mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và sự quan tâm của đông đảo đoàn viên thanh niên. Đến nay Fanpage “Tuổi trẻ Tây Đô” hơn 10.000 lượt thích; 10.220 người theo dõi, tăng 1.200 lượt so với năm 2021; Fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố đạt 4.773 lượt thích, 5.191 người theo dõi; Fanpage Hội Sinh viên Việt Nam thành phố đạt 14.095 lượt thích, 14.809 lượt theo dõi; Fanpage Hội Đồng đội thành phố đạt hơn 3.000 lượt thích và 2.800 lượt theo dõi...

Thông qua các đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; đoàn viên thanh niên thành phố luôn nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng của các thế lực thù địch.

Thứ ba, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo của Thành đoàn Cần Thơ nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Chỉ đạo 35 Thành đoàn đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Sinh viên với những câu chuyện đẹp”. Với phương châm: “Lấy hoa thơm lấn cỏ dạy”, “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” làm cho mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên sẽ là một người tuyên truyền viên tích cực trên các trang mạng xã hội. Triển khai cuộc vận động thực hiện 04 tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Cần Thơ” trong các cấp bộ Đoàn trong thành phố như: “Có lý tưởng cách mạng”; “Bản lĩnh vững vàng”; “Giàu lòng yêu nước”; “Đạo đức trong sáng”. Qua tuyên truyền, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân. Từ kết quả thực tiễn, có thể khẳng định rằng: thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã góp phần làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của quê hương, đất nước. Đây là cũng là một trong những cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng các trang mạng xã hội với thông tin lành mạnh, tích cực, hữu ích.

Đặc biệt, Thành Đoàn Cần Thơ đã phối hợp cùng Học viện Chính trị Khu vực IV và Đại học Cần Thơ đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học về chủ đề “Thực trạng, bài học kinh nghiệm và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Ðoàn trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng”. Qua đó, đã giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị để mỗi đoàn viên thanh niên chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay.

2.2.2. Một số khó khăn, hạn chế

Một số đơn vị chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ ở các nhóm “biệt đội đánh rận”, số lượng tham gia ít, chưa thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Đoàn cấp trên, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đôi lúc thiếu kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng viết các bài phản bác chống lại các luận điệu xuyên tạc còn hạn chế, thiếu kỹ năng và thông tin chính thống để phản bác. Ngoài ra, kinh phí tổ chức các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch chưa đảm bảo.

* Nguyên nhân của hạn chế

Đội ngũ cán bộ Đoàn thường xuyên thay đổi, chuyển công tác do đặc thù công tác Đoàn. Vì vậy, một số đồng chí đã được đào tạo tập huấn, có kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại chuyển sang làm nhiệm vụ mới nên việc thực hiện không liên tục. Cơ sở vật chất phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn nhiều khó khăn nhất là đường truyền mạng, tài liệu phục vụ công tác đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên chưa tự giác, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Công tác giám sát, kiểm tra; sơ kết, tổng kết đôi lúc chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên.

2.3. Giải pháp

Một là, tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đến các cấp bộ Đoàn thành phố. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 các cấp trực thuộc Thành đoàn, Tổ thư ký, Tổ Cộng tác viên kỹ thuật cấp thành phố theo hướng dẫn của Thành ủy, đảm bảo sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ, phối hợp thường xuyên trong công tác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Hai là, tiếp tục tăng cường thông tin trên các trang fanpage chính thống để tuyên truyền, định hướng thông tin đặc biệt là Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch; kết nối với các sở, ban, ngành để tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phản bác.

Ba là, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động hiệu quả đối với Tổ cộng tác viên của Thành đoàn nhất là tăng cường viết tin, bài, bình luận phản bác lại các thông tin sai trái, xấu, độc trên mạng internet và mạng xã hội.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin - tuyên truyền tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, tích cực. Đẩy mạnh thông tin tích cực trên Internet, mạng xã hội; chỉ đạo phối hợp gỡ bỏ, triệt phá, xử lý các trang, tài khoản, tin bài, video clip có nội dung thông tin sai trái, xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố, huyện và các địa phương, đơn vị. Nhất là các nội dung bị các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để đưa thông tin sai trái, xuyên tạc như: công tác phòng, chống tham nhũng; các vụ việc vi phạm của cán bộ, đảng viên; những sơ hở, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý của các địa phương, đơn vị…

Năm là, tham mưu cử lực lượng của Ban Chỉ đạo 35 Thành đoàn tham gia tập huấn về kỹ năng viết tin, bài và các kỹ năng tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội khi Ban Chỉ đạo 35 Thành phố tổ chức. Đồng thời, cần phát huy số lượng đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên của thành phố tham gia viết tin, bài; nhận diện quan điểm sai trái, thù địch nhằm tảng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu là, thường xuyên kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết kịp thời để biểu dương, nhân rộng các trường hợp thực hiện tốt, uốn nắn, giáo dục kịp thời những trường hợp còn hạn chế, khuyết điểm. Góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bảy là, tiếp tục kiến nghị Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn, Ban Chỉ đạo 35 Thành phố tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn các kỹ năng cho lực lượng đoàn viên, thanh niên nhất là cộng tác viên cấp cơ sở (đặc biệt là kỹ năng viết tin, bài đấu tranh phản bác với các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch). Đồng thời, quan tâm hỗ trợ thêm chế độ đoàn viên, thanh niên để tạo động lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

3. Kết luận

Trong thời gian qua, Thành đoàn Cần Thơ đã tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, tiếp tục ngăn chặn và đẩy lùi các luận điệu xuyên tạc, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW đã giúp đoàn viên thanh niên nhận diện và đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch; tăng cường niềm tin của đoàn viên thanh niên đối với sự lãnh đạo Đảng, quản lý của Nhà nước và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW tại Thành đoàn Cần Thơ vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Chính vì vậy, Thành đoàn Cần Thơ cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt, đi vào chiều sâu, chú trọng công tác sơ tổng kết đồng thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị đồng thời cần nhận diện rõ bối cảnh mới, những âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, phản động để đề ra những giải pháp kịp thời.
Minh Trí
------------------------
Tài liệu tham khảo
1. Ban Chấp hành Trung ương (2018): Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 25/10/2018.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tập 1.
3. Thành đoàn Cần Thơ (2023): Báo cáo số 285-BC/TĐTN-VP ngày 22/01/2023 của Thành đoàn Cần Thơ về Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây