Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Thứ ba - 26/09/2023 04:43 1.325 0
Xây dựng Đảng về tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam thực chất là tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội, làm cho quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng...


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gặp mặt các đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009 - 2019 tại trụ sở Trung ương Đảng_Ảnh: qdnd.vn


Lịch sử xây dựng, trưởng thành, chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐND) luôn gắn liền với sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngay khi thành lập Đội Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân QĐND Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền”(1). Theo Người, chính trị là hồn cốt, là yếu tố quyết định sức mạnh của quân đội: “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(2). Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội quyết định mục tiêu chiến đấu, bản chất cách mạng, nguyên tắc tổ chức, cơ chế lãnh đạo, chế độ chỉ huy và tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Bởi thế, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ là vấn đề then chốt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Trong việc xây dựng và phát triển quân đội, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng và củng cố công tác chính trị và quân sự trong bộ đội ta. Phải nâng cao giác ngộ chính trị, nâng cao chiến thuật và kỹ thuật, nâng cao kỷ luật tự giác của bộ đội ta”(3). Đó chính là xây dựng Đảng về tư tưởng trong quân đội trong suốt gần 80 năm qua.

Xây dựng Đảng về tư tưởng trong QĐND Việt Nam thực chất là tiến hành công tác tư tưởng trong quân đội, làm cho quân đội trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân; cán bộ, chiến sĩ có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng bộ Quân đội đã có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về tư tưởng; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương để quân đội luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nổi bật là:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng.

Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống; phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030, Quy chế giáo dục chính trị và Quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm, định hướng dư luận trong toàn quân; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên và tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” cho cán bộ, chiến sĩ.

Công tác giáo dục chính trị, nhất là việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” đạt kết quả tốt. Đã có nhiều đổi mới về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy cũng như đảm bảo cơ sở vật chất. Các cấp đã đổi mới về nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tích cực đổi mới việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương. Các cơ quan báo chí trong toàn quân mở chuyên trang, chuyên mục về “Xây dựng Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nhận diện sự thật” đã kịp thời định hướng cho cán bộ, đảng viên; nhận diện đúng, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất của các cấp uỷ, tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ.

Bên cạnh đó là làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước cụ thể hóa Cương lĩnh, Nghị quyết của Đảng, hoạch định đường lối đổi, ban hành các chiến lược về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; các quy định về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị, chính sách, pháp luật về công tác quốc phòng, quân sự, về đối sách xử lý các tình huống, nhất là các vấn đề trên biển và các hoạt động kinh tế biển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

BQP đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và ban hành “Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2021-2025”. Nội dung phối hợp tập trung định hướng tư tưởng, hướng dẫn tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về quan điểm, đường lối nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện pháp luật về quân sự, quốc phòng; cung cấp, định hướng thông tin, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về chức năng, nhiệm vụ của QĐND Việt Nam.

Năng lực cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng của QUTW, BQP, của các cấp ủy, tổ chức đảng chuyển biến tích cực; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên phạm vi cả nước; đã ban hành các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động triển khai thực hiện trong Đảng bộ Quân đội, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.

Thứ hai, nắm, dự báo, đánh giá, định hướng giải quyết tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, chiến sĩ.

QUTW, các cấp ủy, tổ chức đảng có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác tư tưởng, rèn luyện kỷ luật. Tổng cục Chính trị đã ban hành và triển khai Quy chế quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận trong QĐND Việt Nam. Các cơ quan, đơn vị đã có nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các vấn đề tư tưởng nảy sinh. Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, các cấp đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện cơ chế, quy chế trên các mặt công tác để nắm, quản lý tình hình đơn vị, chất lượng các tổ chức, diễn biến tư tưởng của bộ đội; kết hợp chặt chẽ giáo dục nhận thức với các phong trào, các cuộc vận động để quản lý quân nhân; duy trì có nền nếp các khâu, các bước - từ quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh đến giải quyết tư tưởng. Đảm bảo cho cán bộ, đảng viên trong toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với nền tảng tư tưởng, mục tiêu và đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững bản chất giai cấp; phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Thứ ba, luôn coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.

QUTW đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học nhằm tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề về cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội và sự nghiệp quốc phòng; chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trọng tâm là tiềm lực chính trị tinh thần; chủ trương kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình tiến hành sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN...

Thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Tổng cục Chính trị với Hội đồng lý luận Trung ương nghiên cứu, khảo sát những vấn đề lý luận, thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc(4), góp phần quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chương trình đào tạo các môn khoa học xã hội nhân văn cho các đối tượng, biên soạn nhiều tài liệu giáo dục chính trị bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập trong toàn quân.

Thứ tư, chăm lo xây dựng đội ngũ tiến hành công tác tư tưởng.

Đội ngũ cán bộ tiến hành công tác tư tưởng ở các cơ quan, đơn vị luôn sâu sát cơ sở, nắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cùng những trăn trở, suy tư của bộ đội để có biện pháp giáo dục, động viên, thuyết phục phù hợp; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, không để đột biến về tư tưởng xảy ra. Tích cực đưa bộ đội tham gia hoạt động thực tiễn, phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, có tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, phong phú, lành mạnh; phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng, cơ quan, đơn vị, gia đình và địa phương cùng làm công tác tư tưởng,... Thực tiễn chỉ ra rằng, ở đâu, nơi nào cấp ủy, chỉ huy quan tâm đúng mức đến công tác lãnh đạo tư tưởng thì nơi đó nội bộ đơn vị ổn định, mọi người “làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh”, yêu thương, chia sẻ trách nhiệm, trên dưới một lòng, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu tại Lễ Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021_Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các đại biểu tại Lễ Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021_Ảnh: TTXVN

Thứ năm, tích cực, trách nhiệm, gương mẫu, kiên quyết trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; có các biện pháp cụ thể bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự vững vàng về chính trị, tư tưởng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) và Lực lượng 47 ở các cấp, chủ động đấu tranh, phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của QUTW đã ký kết nhiều chương trình phối hợp nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp tuyên truyền, giáo dục; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong Đảng bộ Quân đội thời gian qua vẫn còn những hạn chế, bất cập. Điều này có nguyên nhân từ sự tác động, ảnh hưởng của mặt trái cơ chế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch; luật pháp, cơ chế, chính sách có nội dung còn bất cập... Song chủ yếu do một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa quyết liệt trong triển khai thực hiện, đề ra chủ trương nhưng thiếu biện pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả; kiểm tra, đôn đốc không thường xuyên. Chất lượng thực hiện các chế độ ở một số cơ quan, đơn vị có lúc chưa tốt, còn biểu hiện bệnh thành tích, giấu giếm khuyết điểm. Có cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm; cá biệt có cán bộ ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm kỷ luật và pháp luật...

Trong bối cảnh mới, trước tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ và đạo đức nói chung và xây dựng Đảng về tư tưởng nói riêng tiếp tục tập trung một số vấn đề sau:

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trong toàn quân.

Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tư tưởng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa X về “Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong tình hình mới”; những quan điểm mới về công tác tư tưởng mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; bám sát chức năng, nhiệm vụ, đối tượng quản lý, cấp ủy các cấp đưa nội dung lãnh đạo công tác tư tưởng vào nghị quyết nhiệm kỳ, hằng năm, nghị quyết chuyên đề và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, không để xảy ra đột biến về tư tưởng. Đồng thời, phân công các cấp ủy viên phụ trách, sâu sát cơ sở, thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm trước cấp ủy về tình hình tư tưởng trong cơ quan, đơn vị.

Phát huy vai trò của cơ quan chính trị, trực tiếp là cơ quan tuyên huấn các cấp trong tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến hành công tác tư tưởng theo các tình huống xảy ra trong thực tiễn.

Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ, cán bộ, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu cả trong lời nói và hành động. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên bám nắm cơ sở, sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, giải quyết thấu tình, đạt lý những vấn đề bộ đội quan tâm, không để những bức xúc xảy ra, tích tụ từ sự việc nhỏ thành sự việc lớn; “xây” đi liền với “chống”, giáo dục đi liền với các biện pháp hành chính...

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, nhất là cấp cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, thực trạng về công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay. Kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục pháp luật với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, chiến sĩ. Trong quá trình tuyên truyền, giáo dục, chú ý định hướng tư tưởng, dư luận quân nhân và tập thể quân nhân theo chiều hướng tích cực; phân tích, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính bản chất, quy luật, hệ thống để bộ đội hiểu rõ, tích cực cổ vũ cái đúng, đấu tranh với cái sai, chủ nghĩa cá nhân, tiêu cực. Thông qua giáo dục, định hướng tư tưởng hình thành cho cán bộ, chiến sĩ niềm tin, thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong nhận định, đánh giá các vấn đề của cuộc sống xã hội, môi trường quân đội...

Ba là, đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, biện pháp lãnh đạo công tác tư tưởng.

Xuất phát từ đối tượng quản lý, giáo dục, lãnh đạo công tác tư tưởng phong phú, đa dạng, trên nhiều lĩnh vực của môi trường quân đội, nên đòi hỏi công tác lãnh đạo tư tưởng, quản lý kỷ luật phải được tiến hành hết sức khoa học, bài bản, chặt chẽ, đồng bộ ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực, theo đúng quy trình các bước, phù hợp với đối tượng, địa bàn, nhiệm vụ của từng lực lượng.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Nội dung lãnh đạo công tác tư tưởng toàn diện, song phải có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới đối tượng đặc thù nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là cán bộ, chiến sĩ toàn quân thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động, trên dưới một lòng, tình đồng chí, đồng đội gắn bó keo sơn, chia ngọt sẻ bùi, phát huy sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới tư duy, hình thức, biện pháp lãnh đạo tư tưởng, quản lý, giáo dục pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội theo hướng thiết thực, hiệu quả; bám sát 5 khâu tiến hành công tác tư tưởng: Dự báo, quản lý, định hướng, đấu tranh và xử lý tư tưởng nảy sinh. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức và công tác chính sách, giữa giáo dục thuyết phục với biện pháp hành chính, lấy giáo dục, thuyết phục phòng ngừa vi phạm là chính.

Bốn là, đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Để tư tưởng bộ đội ổn định vững chắc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh. Trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ về bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, đạo đức, lối sống, văn hóa, ý thức pháp luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hành dân chủ; giải quyết hài hòa các mối quan hệ giữa lãnh đạo với chỉ huy, cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chiến sĩ cũ với chiến sĩ mới, tạo đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động trong toàn quân bằng nhiều mô hình sáng tạo, phù hợp, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Tích cực xây dựng môi trường văn hóa quân sự phong phú, lành mạnh, thực sự là nơi để bộ đội gửi gắm tình cảm, niềm tin và sự khát khao cống hiến. Thường xuyên chăm lo, bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội...

Năm là, phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng trong QĐND Việt Nam.

 Trước hết, cần phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp thông qua việc xác định chủ trương, biện pháp, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, tính khả thi cao; “xây” đi liền với “chống”; phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị với gia đình, địa phương để làm công tác tư tưởng; thường xuyên bám sát cơ sở, bộ đội để điều chỉnh cách thức lãnh đạo cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở tăng cường bám nắm bộ đội, sâu sát với quần chúng để nắm tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong cuộc sống để động viên, giải quyết kịp thời, không để đột biến xảy ra. Cùng với đó, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, công bằng trên mọi lĩnh vực hoạt động; đề cao trách nhiệm của các quân nhân, hội viên, đoàn viên trong xây dựng đơn vị, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Thực tiễn luôn vận động, phát triển nên công tác lãnh đạo tư tưởng trong quản lý, giáo dục pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ cũng phải có sự điều chỉnh cho phù hợp.   

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về tư tưởng trong quân đội sẽ tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức chính trị, kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 xây dựng QĐND Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống./.

Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC 
Cục trưởng Cục Tuyên huấn
(Theo https://www.tuyengiao.vn/)

___________________

(1) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H, 2021, t.3, tr.539.
(2) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.217.
(3) Hồ Chi Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.37.
(4) Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Tổng kết nhiệm vụ phòng chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa từ Đại hội XII đến nay.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây