Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi"

Thứ tư - 14/06/2023 04:06 239 0
Đó là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Ngày 12/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, qua theo dõi, trong những ngày qua, tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các tỉnh, thành ủy, các cơ quan Trung ương, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đã có đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng để sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01. Những kết quả đã được kết tinh, thể hiện trong Báo cáo cũng như tham luận của các địa phương, điển hình tiên tiến, phim tư liệu trong Hội nghị ngày hôm nay.

Trên cơ sở báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng bày tỏ những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01 trong thời gian qua, cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều nhận thức mới, tinh thần mới về văn hóa Hồ Chí Minh được chúng ta quán triệt và học tập rất rõ nét.

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

“Tinh thần của Kết luận số 01 là tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đảng viên phải liên hệ, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, lấy dân làm gốc, đại đoàn kết toàn dân tộc” - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Thứ hai, về những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01. Đó là những cách làm quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, từng bước xây dựng được những giá trị cụ thể. Ngoài những tiêu chuẩn chung của từng cơ quan, đơn vị, bộ, ngành, chúng ta có những mô hình và cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu. Đặc biệt là sự nêu gương của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy các cấp thể hiện rất rõ nét.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Kết luận số 01. Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặt ra những thách thức mới trong công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01, nhưng cấp ủy các cấp đã có những nỗ lực hiến kế trong việc thực hiện Kết luận, đẩy mạnh viêc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cách làm đa dạng hóa về chủ thể gồm cấp ủy các cấp và quần chúng nhân dân ở cơ sở, thấm sâu vào đời sống nhân dân, trở thành cái tự giác, tự thân, tự điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân đối với Đảng và xã hội.

Tiếp tục tôn vinh những cách làm hay, những cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Thứ tư, kết hợp “xây” và “chống” trong học và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Xây” là bảo vệ, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; “chống” là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; chống tham nhũng, tiêu cực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, cấp ủy các cấp lưu ý một số nội dung như sau:

Một là, tiếp tục phải quán triệt nhận thức sâu sắc hơn nữa về việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01, nhất là những phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về vai trò, vị trí của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh."

“Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân”.

Từ nhận thức đó, chúng ta tiếp tục quán triệt Kết luận số 01 và các nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ: “Phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 – 1969”.

Triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 – 1969”.

Hai là, xác định và vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, tham mưu và hướng dẫn thực hiện của cơ quan tuyên giáo các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là việc thường xuyên, quan trọng nhưng cũng là công việc hằng ngày.

Ba là, tiếp tục thực hiện 3 nội dung, học tập làm theo, nhấn mạnh tinh thần nêu gương, tinh thần tự giác, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với một tinh thần “tự thân - tự giác - tự nguyện - tự điều chỉnh hành vi”.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung phương thức công tác tuyên truyền trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dù là có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú và đa dạng, nhưng thống nhất về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, có sự thống nhất trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội để quán triệt và thực hiện tốt hơn nữa Kết luận số 01 trong thời gian tới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc triển khai thực hiện Kết luận số 01.

Sáu là, cần tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, để lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, khẳng định vị thế vai trò của văn hóa Việt Nam, để bạn bè quốc tế tin tưởng vào con đường lãnh đạo mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

* Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, góp phần làm rõ làm rõ thực tiễn triển khai thực hiện Kết luận số 01, đặc biệt là những cách làm mới, sáng tạo, những mô hình hay, những kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã được tham quan triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện – sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945 – 1969” và giao lưu với các điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đó là đồng chí Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người xây dựng chi bộ tiểu thương đầu tiên tại Thừa Thiên - Huế; thầy giáo Nguyễn Trung Tuyền, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, thầy giáo trẻ truyền cảm hứng đam mê nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin cho học sinh vùng cao; Đại úy Hoàng Ngọc Linh, Đồn Biên phòng Ia Rvê, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, người bác sĩ mang quân hàm xanh góp phần giữ vững thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc…

 

Thu Hằng
(Theo https://www.tuyengiao.vn/)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây