Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ

Chủ nhật - 27/03/2022 23:57 211 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được thời gian qua; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp; thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng và thế mạnh của thành phố. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 45/2022/QH15, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị-xã hội thành phố tập trung quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 45/2022/QH15; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu; phát huy dân chủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, cùng chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ nội dung, đúng quy trình, quy định, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, ban hành các chủ trương, Nghị quyết theo đúng thẩm quyền triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã được Quốc hội thông qua, tạo nguồn thu ngân sách, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển thành phố.

Trên cơ sở đó, chủ động, tích cực nghiên cứu nội dung, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các Bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành các văn bản tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 5/8/2021 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan; nội dung tham mưu đề xuất đảm bảo chặt chẽ, chính xác, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng thời, tập trung chỉ đạo, kịp thời ban hành văn bản cụ thể hóa, tổ chức thực hiện những nội dung theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ và của Thành ủy, cũng như các văn bản khác có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 45/2022/QH15, Nghị quyết số 98/NQ-CP.

Khẩn trương chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15. Trong đó, phân công cụ thể trách nhiệm của từng sở, ngành, quận, huyện, quy định cụ thể thời gian hoàn thành; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các cơ quan theo thẩm quyền; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo Hội đồng nhân dân thành phố thể chế hóa các nội dung Nghị quyết số 45/2022/QH15 theo thẩm quyền, sát hợp với tình hình thực tiễn của thành phố; thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm phát huy hiệu quả cao nhất những cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội thông qua.

Ban Tuyên giáo Thành ủy, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 45/2022/QH15; Nghị quyết số 98/NQ-CP; các quyết định, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW; Nghị quyết số 45/2022/QH15 đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời để mọi người dân, doanh nghiệp tiếp cận, đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện. Mặt khác, thực hiện tốt việc nắm tình hình dư luận xã hội, tâm trạng của Nhân dân; thường xuyên tăng cường phối hợp theo dõi, đốn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngô Phương Văn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây