Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên trong tình hình mới

Thứ năm - 29/09/2022 22:50 303 0
Trong bối cảnh hiện nay, sự nghiệp cách mạng của Đảng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là với thanh niên. Trong đó, việc nắm bắt và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn của đời sống xã hội được xem là yêu cầu tất yếu, khách quan, giúp cho thanh niên nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, văn hóa con người Việt Nam, đồng thời có khả năng tự vệ, phòng ngừa, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN), vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
30 9 doanvien
Phát huy mạnh mẽ và xây dựng hình ảnh thanh niên qua Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Ảnh minh họa: Bình An.

Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng thanh niên để xuyên tạc của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn rất tinh vi để xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, trong đó thanh niên là một lực lượng dễ bị kích động mà chúng luôn nhắm tới với những thủ đoạn như:

Lợi dụng nhận thức còn non trẻ của thanh niên, các thế lực thù địch  xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địchphản động cho rằng chủ nghĩa Mác ra đời từ năm 1848, vì vậy, trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay, những nguyên lý của học thuyết này không còn đúng nữa; chủ nghĩa Mác - Lênin chứa đựng nhiều mâu thuẫn giữa lý luận và thực tiễn... Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lấy học thuyết Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng là lỗi thời, giáo điều, máy móc. Đồng thời, chúng dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ, xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh; phủ nhận và bác bỏ tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin để phủ nhận cả hai, từ đó phủ nhận Cương lĩnh, đường lối của Đảng.

Xuyên tạc về đường lối, phủ nhận những giá trị ý nghĩa lịch sử của Đảng hòng thủ tiêu vai trò lãnh đạo, tiến tới xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Trước những biến động mau lẹ, phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, các thế lực thù địch, phản động càng ráo riết tấn công vào Cương lĩnh, đường lối của Đảng; phủ nhận Nhà nước pháp quyền XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN; rêu rao rằng kinh tế nhiều thành phần thì phải có “đa nguyên”, “đa đảng”; đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; thổi phồng những sai lầm, khuyết điểm, nhất là từ việc một số đảng viên có chức, có quyền nhưng thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật và kỷ luật Đảng. Cùng với chiêu trò gửi thư ngỏ, kêu gọi ký tên vào các thỉnh nguyện thư, tổ chức diễn đàn, tọa đàm trên internet, mạng xã hội, các thế lực xấu còn cho rằng, khi Đảng khuyến khích đảng viên làm giàu đồng nghĩa là Đảng đã đánh mất bản chất giai cấp của mình; cho rằng Điều 4 Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lãnh đạo của Đảng là “mất dân chủ”, là “chuyên chế”... theo đó, chỉ có đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có “dân chủ” trong xã hội.

Lợi dụng mạng xã hội là kênh thông tin được đa số thanh niên sử dụng để tuyên truyền, chống phá. Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ truyền thông và tâm lý dễ tin, chủ quan khi tham gia mạng xã hội của thanh niên, các thế lực xấu thường xuyên tung ra những thông tin bịa đặt, xuyên tạc trắng trợn; tăng cường bình luận, tuyên truyền kích động để tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Chúng vừa dùng các lực lượng, phương tiện từ bên ngoài, vừa tận dụng phát triển lực lượng ở trong nước, dùng “cộng sản nói xấu cộng sản” hòng tạo ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ nội bộ Đảng và xã hội ta. Chúng xây dựng kế hoạch, đầu tư kinh phí, công nghệ, thiết bị máy móc để “khuếch đại hiệu ứng” chống phá; dựa vào những thông tin trên báo chí chính thống của chúng ta để “thêm bớt”, xuyên tạc bản chất vấn đề; lợi dụng những phần tử cơ hội, bất mãn, suy thoái, biến chất trong nước, trong đó có cả trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên làm “công cụ chống phá” từ bên trong; lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý kỷ luật, truy tố những cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý để quy chụp, cho đó là bản chất của chế độ một Đảng cầm quyền.

Thực trạng nhận thức và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên hiện nay

Là lực lượng trẻ, được sinh ra và lớn lên khi đất nước thanh bình, thế hệ thanh niên hôm nay không thể cảm nhận hết những giá trị lịch sử của dân tộc, song chứng kiến được sự phát triển từng ngày của đất nước như lời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”[4, tr34]. Điều này cũng đã giúp thanh niên có những nhận thức nhất định về nền tảng tư tưởng và đường lối mà Đảng ta đã lựa chọn.

Thời gian qua, các tổ chức thanh niên Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ. Các cơ quan quản lý nhà nước cũng đã tăng cường quản lý và định hướng thông tin, quyết liệt chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội; ngăn chặn kịp thời các chiến dịch kích động biểu tình, bạo loạn, sử dụng internet, mạng xã hội để tung tin gây mất ổn định an ninh quốc gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong thanh niên được quan tâm với nhiều hình thức đa dạng như: các cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các chương trình cập nhật kiến thức, đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị; các chương trình thông tin, thời sự... cho thanh niên. Công tác chính trị, tư tưởng của Đảng trong các tổ chức thanh niên có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng cho thanh niên.

Tuy nhiên, trong giới trẻ hiện nay, có một bộ phận mơ hồ về nhận thức chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những giá trị ý nghĩa lịch sử của Đảng; một bộ phận thanh niên có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều bạn trẻ cho rằng, sự nghiệp cách mạng hay các khái niệm liên quan đến chính trị là công việc, trách nhiệm của của cán bộ, đảng viên, của những người làm việc trong bộ máy nhà nước. Chính vì những nhận thức chưa đúng đắn này đã khiến giới trẻ không quan tâm đến các bài học về tư tưởng của Đảng. Ví dụ điển hình dễ nhận thấy rõ nhất đó là phần lớn sinh viên ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đều có tâm lý rất ngán ngại khi học những môn học về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nên chỉ học qua loa, đối phó. Điều này khiến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khó tiếp cận, khó đi sâu vào tầng lớp thanh niên.

Giải pháp nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên trong tình hình mới

Trên cơ sở những vấn đề đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với thanh niên, đòi hỏi Đảng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và quyết liệt hành động. Đồng thời, xác định rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch “là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”[1]. Vì vậy, đối với thanh niên, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đa dạng hóa các hình thức học tập tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thanh niên.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng cho thanh niên thông qua nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Về hình thức tuyên tuyền, cần đẩy mạnh tuyên truyền thông các hình thức như thông qua lồng ghép các chương trình giáo dục ở các trường học, cấp học; triển khai có hiệu quả việc học tập các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên; tổ chức diễn đàn đối thoại “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; các hoạt động giáo dục truyền thống… Đặc biệt là chú trọng phổ biến, tuyên truyền trên internet, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác để có sự tương tác tốt nhất đối với thanh niên. Về nội dung tuyên truyền, giáo dục cần trực quan, gần gũi, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được.

Ba là, tích cực nhân rộng những điển hình tiên tiến trong thanh niên, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động từ năm 2018 để thanh niên hiểu đúng, hiểu đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, hiểu lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, từ đó có nhận thức đúng, nâng cao bản lĩnh chính trị và khả năng đề kháng, thanh lọc trước các thông tin xấu, độc.

Bốn là, tăng cường quản lý chặt chẽ đối với hoạt động báo chí và các trang thông tin, ứng dụng mạng xã hội trên Internet. Kiên quyết xử lý, xoá bỏ thông tin sai sự thật, cực đoan trên internet, mạng xã hội, nhất là những thông tin chia sẻ, bình luận vì chủ quan, thiếu hiểu biết của thanh niên. Có biện pháp khích lệ thanh niên chủ động, thường xuyên viết tin bài, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tốt; phê phán, đấu tranh những thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, kích động trên intemet, mạng xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước những âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, trước thực trạng về nhận thức và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên hiện nay, chúng ta cần có những nhận diện kịp thời và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động nguy hiểm của các thế lực thù địch trong tình hình mới.
ThS. Phạm Đình Tuyên
---------------------------------
Tài liệu tham khảo:
1. Bộ Chính trị (2018) Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điêm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1,  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 2,  Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
4. Nguyễn Phú Trọng (2022), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nộ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây