Thực trạng - giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Cần Thơ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thứ tư - 07/12/2022 04:34 5.217 0
7
Thành đoàn Cần Thơ, Đoàn Thanh niên Học viên Chính trị khu vực IV, Đoàn Trường ĐH Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay. Ảnh: Bé Như.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) thông qua đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”1. Cách mạng Việt Nam không thể là đường nào khác, chính là con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội. Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII, Đảng ta đã xác định 4 nguy cơ cản trở thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đó là: “nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chệnh hướng xã hội chủ nghĩa; nguy cơ về nạn tham nhũng và tệ quan liêu; nguy cơ diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”2. Các nguy cơ đó có liên quan mật thiết với nhau, tác động lẫn nhau và diễn biến ngày càng phức tạp trong bối cảnh hiện nay trước những tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch ngày một công khai, với thủ đoạn tinh vi và cường độ cao theo sự tiến bộ của khoa học công nghệ thông tin, mạng Internet, hệ thống mạng xã hội Facebook, Zalo, Youtube, Instagram… Nhiều thông tin xuyên tạc, trái chiều đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận người dân trong đó có thanh niên. Trong bài viết này, tác giả đề cập về thực trạng - giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố Cần Thơ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thanh niên thành phố Cần Thơ
là lực lượng đông đảo, năng động, sáng tạo, dễ dàng tiếp cận và thích ứng nhanh với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và mạng Internet. Thanh niên Cần Thơ cũng như thanh niên cả nước đang hằng ngày, hàng giờ đều có khả năng tiếp xúc với những thông tin, những bài viết của các thế lực thù địch trên mạng Internet, blog, mạng xã hội. Hàng ngàn website, trang Facebook, Zalo… đăng những thông tin sai sự thật, xuyên tạc những thành tựu to lớn của Đảng và Nhà nước đã đạt được qua công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Các thế lực thù địch “giả danh Mác-xít”, “giả khoa học”, nhân danh “đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực”, “bảo vệ môi trường”, “bảo vệ chủ quyền biển, đảo”, “phản biện xã hội”, “hiến kế cho Đảng”… để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng bôi nhọ lãnh tụ, kích động quần chúng Nhân dân về các các sự kiện chính trị - xã hội “nhạy cảm” như việc xử lý một số cán bộ cấp cao về tội tham nhũng, “điểm nóng” về tranh chấp đất đai… nhằm thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. “Thanh niên là đội hậu bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của Đảng”. Do đó, thanh niên trở thành mục tiêu, là đối tượng chủ yếu để thế lực thù địch lôi kéo, xuyên tạc, nhằm phá hoại hệ tư tưởng của lớp kế thừa, tiêu diệt những “mầm non của Đảng” thì Đảng sẽ ngày một yếu đi và tự diệt vong mà không cần phải tốn công sức hay một “viên đạn” nào. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: Đoàn có nhiều tiến bộ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa được tăng cường. "Thành tích của thế hệ trẻ Việt Nam và Đoàn là rất to lớn và đáng tự hào". Song công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua vẫn còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số ít thanh niên bị lôi kéo, có những việc làm đi ngược lại truyền thống của Đoàn, trái với mục tiêu của Đảng, của dân tộc. Một bộ phận thanh niên “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên hiện nay là việc hết sức quan trọng, cần sự quan tâm của các cấp, các ngành. Chính sách phát triển thanh niên cần sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Trong thời gian qua, nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước về thanh niên đã ra đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới như: Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, Luật Thanh niên năm 2020, Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra yêu cầu nhiệm vụ cần “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ”… Thành phố Cần Thơ đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt thực hiện tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 20/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về “phát triển thanh niên thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030”.

Thành đoàn Cần Thơ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên xây dựng hình ảnh người cán bộ, đoàn viên thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” và hình ảnh người cán bộ Đoàn có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Thành đoàn Cần Thơ đã chỉ đạo các cấp quận, huyện Đoàn và tương đượng xây dựng lực lượng để tổ chức “tác chiến trên không gian mạng”; tham gia kết nối tài khoản trên mạng xã hội Faccebook, thành lập fanpage của tổ chức Đoàn để chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực với thông điệp “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, tuyên truyền, giới thiệu điển hình gương người tốt, việc tốt nhằm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Thời gian qua đã thành lập được Câu lạc bộ “Lý luận trẻ”. Thông qua những nội dung, hình thức phong phú, các thành viên Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” đã có hơn 15.000 bài viết cùng trên 750.000 lượt bình luận tích cực. Các bài viết, các lượt bình luận không chỉ vạch rõ sai trái, luận điệu thù địch mà còn trực tiếp khẳng định tính đúng đắn trong quan điểm, đường lối của Đảng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của xã hội; góp phần bồi dưỡng nhận thức chính trị của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên, đội ngũ trí thức trẻ của thành phố. Thành đoàn Cần Thơ định kỳ tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thành phố nhằm nghiên cứu nắm bắt dư luận, diễn biến tư tưởng đoàn viên, thanh niên, kịp thời định hướng, phản bác các thông tin, luận điểm xuyên tạc theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điểm xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cần Thơ cũng đã bộc lộ một số hạn chế cần nghiên cứu khắc phục trong thời gian tới:

Một là, công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức. Một bộ phận đoàn viên, thanh niên tha hóa về đạo đức, sống thực dụng, lười học tập, lười nghiên cứu, thích chạy theo danh lợi, địa vị, thích “nổi tiếng” bằng những việc làm “khác người”, thích chơi game, xem phim hành động bạo lực hơn là xem tin tức thời sự, thích đọc “tin nóng” hơn là đọc “tin tốt”… Thêm vào đó, các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị (hệ trung cấp, cao cấp) cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chưa được tổ chức rộng rãi, thường xuyên mà phải được tổ chức học tập theo “phân cấp đối tượng lãnh đạo quản lý”.

Hai là, chế độ ưu đãi, chính sách tiền lương đối với lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên chưa tương xứng, chưa thu hút được thanh niên ở lại địa phương hoạt động công tác. Đa số thanh niên rời địa phương đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt đảng, đảng viên là cán bộ trẻ bị xóa tên. Thêm vào đó, chính sách “tinh giảm biên chế sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ảnh hưởng phần nào đến việc khó thu hút nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao mà phải nhìn “chảy máu chất xám từ công sang tư”. Chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm chưa giúp thanh niên có thể làm giàu trên chính quê hương mình và làm giàu bằng ngành nghề đã được đào tạo.

Ba là, điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú có sự chênh lệch, khác biệt rõ rệt giữa vùng miền, giữa thành thị và nông thôn.

Bốn là, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều tổ chức cơ sở Đoàn ở địa phương còn thiếu máy tính, mạng Internet, điện thoại smart phone… để có thể tham gia tuyền truyền, tác chiến trên không gian mạng.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như phát huy sức mạnh tuổi trẻ thành phố Cần Thơ, khắc phục một số hạn chế, khó khăn đã nêu, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên để nhìn nhận và ý thức trách nhiệm bảo vệ Đảng, Nhà nước trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá, xuyên tạc của thế lực thù địch. Đẩy mạnh bồi dưỡng lý luận chính trị (hệ trung cấp, cao cấp) cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các cấp, nhất là cấp cơ sở. Đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng, làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên để mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng.

Thứ hai, có chế độ ưu đãi, cải cách chính sách tiền lương đối với lực lượng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, cụ thể hóa chính sách thu hút cán bộ trẻ giỏi, sinh viên xuất sắc, nguồn nhân lực chất lượng cao ở lại địa phương hoạt động công tác. Thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ Đoàn kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm thu hút các tổ chức, cá tham gia đầu tư xây dựng các công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thiết chế văn hóa, thể thao, y tế phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, vui chơi, giải trí và chăm sóc thể chất, sức khỏe, tinh thần cho thanh niên. Cải thiện thể chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư các lĩnh vực phát triển sản xuất, tạo việc làm mới, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong lực lượng thanh niên. Rút ngắn khoảng cách giữa vùng miền, giữa thành thị và nông thôn trong điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục.

Thứ tư, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thường xuyên cập nhật thông tin, phát huy tích cực vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản. Kịp thời tham mưu cho các cấp công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, internet trong xây dựng phương án phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các trang mạng phản động. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, đổi mới nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Chi đoàn là nơi để các bạn đoàn viên trực tiếp sinh hoạt, do đó phải duy trì sinh hoạt lệ chi đoàn, đảm bảo thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức sinh hoạt đoàn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Thứ sáu, kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân nhiệt huyết, có thành tích xuất sắc, có nhiều đóng góp, cống hiến đối với hoạt động tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, đấu tranh phản bác, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội... Đồng thời đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên vi phạm quy định về việc đăng thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ tổ chức Đoàn, ảnh hưởng dư luận xã hội.

 Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chính là cuộc đấu tranh lâu dài, mang ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng tư tưởng chính trị của thế hệ kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta, quyết định sự tồn vong của chế độ. Đây là công việc hết sức khó khăn, lâu dài, bởi việc thấm nhuần tư tưởng chính trị là một quá trình học tập, nghiên cứu, lao động mà trưởng thành. Để có thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết mỗi cán bộ, đoàn viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, để có thể thấy được ý nghĩa to lớn mà “nền tảng tư tưởng của Đảng” đã tạo dựng. Từ đó làm chuyển biến nhận thức, xây dựng ý thức đấu tranh, phòng ngừa. Thực hiện đổi mới sinh hoạt đoàn, đổi mới phương pháp tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động tình nguyện, hành quân về nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tìm về các di tích lịch sử, góp phần xây dựng tình yêu quê hương đất nước cho đoàn viên thanh niên, thấy được giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do là sự đánh đổi bằng máu và xương của lớp lớp thế hệ thanh niên đi trước. Tuổi trẻ thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của tổ chức mình, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong thời kỳ mới.
TS. Nguyễn Minh Thông
Bí thư Đoàn Thanh niên Khối Đảng khu vực Thành ủy Cần Thơ

-----------
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb. Sự thật, 1991, tr.21.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII, Hà Nội, 1994, tr.25.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây