Triển khai, thực hiện nhiều nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2023 trên địa bàn thành phố

Thứ ba - 14/02/2023 02:51 116 0
Với mục đích giúp Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình mới, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023 với nhiều nội dung quan trọng; tập trung đổi mới theo tinh thần hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “nghẽn” thông tin định hướng từ cấp ủy cơ sở đến cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân.
14 2 bcv
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chủ động tham mưu cho các cấp ủy rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên; tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; đặc biệt, quan tâm thực hiện chế độ, cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên hàng tháng; Bản tin Tuyên giáo Cần Thơ; Trang tin Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ (thanhuycantho.vn); Trang Tông tin điện tử Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (bantuyengiao.cantho.gov.vn). Ngoài ra, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh sử dụng thông tin tại Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động (App Mobile “Tuyên giáo”), Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn), các chuyên đề chuyên sâu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đồng thời, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của cấp mình và của các tổ chức đảng trực thuộc.

Trong năm 2023, có nhiều nội dung quan trọng, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tập trung tuyên truyền đạt hiệu quả, cụ thể:

(1) Công tác xây dựng Đảng: theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đặc biệt tiếp tục tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; …

­(2) Về phát triển kinh tế - xã hội: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...

(3) Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường: Những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030...

(4) Về quốc phòng, an ninh: Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023;...

(5) Về công tác đối ngoại: Đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; Quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam; ...

Để thực hiện công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đạt hiệu quả, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố cần tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình.
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây