Chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái , thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Thứ bảy - 03/06/2023 11:04 700 0

 

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận; có vai trò quan trọng trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

 

Thực tiễn đã khẳng định, bất cứ một đảng chính trị nào cũng phải có hệ tư tưởng dẫn dắt, nếu không đảng đó chỉ là tổ chức ô hợp. Điều này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam”[1]. Đảng ta khẳng định “Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[2]. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày nay, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”[3]. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”[4]. Nghị quyết cũng yêu cầu phải: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”[5]. Điều đó không chỉ bảo đảm sự thống nhất nhận thức trong toàn Đảng mà còn trở thành một tuyên ngôn với thế giới, định hướng con đường phát triển của đất nước, phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân, gắn liền với thực tiễn lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng, mang tính hiến định. Đồng thời, thể hiện rõ ý chí kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay thực chất và trước hết là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Đây là một nội dung cơ bản, quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận và là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ; là hai mặt “xây” và “chống” trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, có mối quan hệ ràng buộc khăng khít. Chính vì vậy, ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn nhấn mạnh và coi trọng công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Coi đây là một bộ phận quan trọng đặc biệt trong tổng thể các hoạt động của Đảng; là cuộc đấu trí, đấu lực giữa Đảng, các đảng viên và hệ thống chính trị, mỗi công dân với các thế lực, đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị có âm mưu chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi phải có sự tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch dài hạn và sự đầu tư về nhân lực, vật lực xứng đáng.

 

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, cạnh tranh địa chính trị diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Cục diện thế giới đa cực rõ hơn, xu hướng dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển. Chủ nghĩa cường quyền áp đặt, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, biệt lập, chủ nghĩa thực dụng nổi lên trong quan hệ quốc tế với những mức độ khác nhau. Vấn đề lợi ích quốc gia dân tộc hơn lúc nào hết được các quốc gia đặc biệt chú trọng, xem là cốt lõi, tối thượng trong các quan hệ quốc tế; các nước lớn vừa hợp tác, thỏa hiệp, vừa cạnh tranh, đấu tranh, kiềm chế lẫn nhau, tác động mạnh tới cục diện thế giới và khu vực. Tham vọng chủ quyền, lãnh thổ, tư tưởng bành trướng trỗi dậy; xu hướng cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, dẫn tới xung đột lợi ích giữa các quốc gia - dân tộc ngày một gia tăng và trở thành yếu tố chi phối quan hệ quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với những tác động nhiều chiều không ngừng làm thay đổi thế giới… Bối cảnh đó đặt ra không ít thách thức đối với công tác tư tưởng, lý luận nói chung và đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch ở Việt Nam nói riêng.

 

Đặc biệt, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là các tiện ích của internet, mạng xã hội, sự bùng nổ của các thiết bị di động, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi chống Đảng, Nhà nước ta. Chúng xác định đây là “mũi đột phá”, là “cây cầu dẫn vào trận địa”, là mặt trận hàng đầu hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo “khoảng trống” để truyền bá hệ tư tưởng đối lập, nhằm từng bước thay thế, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Theo đó, chúng không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, tổ chức nhiều chiến dịch phá hoại tư tưởng hướng vào trong nước, xuyên tạc, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhất là đường lối đổi mới, chính sách đối nội, đối ngoại, quan điểm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề quốc tế; phủ nhận lịch sử và thành quả cách mạng; xuyên tạc, phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bôi nhọ hình ảnh, danh dự của Đảng, Nhà nước Việt Nam; bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước; cổ vũ, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây; kêu gọi, kích động đấu tranh lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam; sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, hậu thuẫn cho các đối tượng chống đối trong nước hoạt động chống chính quyền...

 

 

Bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn. Điều đó, dẫn đến sự xuất hiện các quan điểm, nhận thức khác nhau về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, thậm chí là sai trái, lệch lạc với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc. Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn… Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”[6]. Vấn đề này, trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã nhấn mạnh: “Trong hàng ngũ cách mạng cũng có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó, họ cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần phải đi con đường khác. Có người còn phụ họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa”[7].

Trong bối cảnh đó, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận trở thành nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, mặt trận nóng bỏng hàng đầu của công tác tư tưởng, lý luận, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng, sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, sự mất còn của chế độ xã hội chủ nghĩa, đến vận mệnh của dân tộc. Phải kiên quyết chống lại các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; đồng thời, tích cực bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp trong truyền thống dân tộc. “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”[8]. Trên mặt trận tư tưởng, lý luận phải kiên quyết đấu tranh chống lại những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch, khắc phục những nhận thức lệch lạc; tích cực bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, chủ động định hướng giá trị đúng đắn đối với sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam. Đồng thời, quán triệt sâu sắc quan điểm: “Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả”[9].

Đảng ta đã xác định rõ tính chất đối kháng, không khoan nhượng của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cuộc đấu tranh đã được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, quyết liệt, đồng bộ, trên phạm vi, quy mô rộng lớn, với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các lực lượng ở cả Trung ương và địa phương. Trong đó, xung kích và nòng cốt là cơ quan Tuyên giáo các cấp; các cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, cơ quan thông tin, truyền thông các cấp; lực lượng Công an, Quân đội và các nhà khoa học, chuyên gia, học giả, những người có uy tín, ảnh hưởng trong xã hội. Nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh ngày càng phong phú, đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm tính lý luận và tính thực tiễn. Nhờ đó, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trận địa tư tưởng chính trị được giữ vững, khẳng định địa vị chủ đạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống chính trị, tinh thần ở Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua còn một số hạn chế, khó khăn như: Một số cơ quan, bộ, ngành, địa phương chưa nhận thức đầy đủ về tính chất nguy hiểm của hoạt động tuyên truyền quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch nên chưa thực sự quyết liệt, thậm chí tránh né, sợ đụng chạm, chưa duy trì thường xuyên, làm theo đợt, phong trào, theo chỉ đạo; các cơ quan chức năng có lúc còn thiếu chủ động trong việc định hướng, cung cấp thông tin; thông tin tích cực, chính thống có lúc, có nơi chưa chiếm ưu thế so với các thông tin sai trái, thù địch; một số cán bộ, đảng viên tham gia công việc này còn hạn chế về trình độ nghiệp vụ, kỹ năng công tác, chưa thật sự tâm huyết, chuyên sâu, chưa có sự đầu tư đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ...

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực, nhất là những biến động, căng thẳng, tranh chấp địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn; cùng với đó là sự gia tăng hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tiếp tục diễn ra nóng bỏng, quyết liệt, phức tạp. Để tích cực, chủ động trong cuộc đấu tranh này góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung công việc trọng tâm sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nhiệm vụ trong Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị; Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư về “Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước trên internet, mạng xã hội”. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo tiến hành công tác tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục trong đấu tranh tư tưởng, lý luận. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng để xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể trong đấu tranh tư tưởng, lý luận; đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong từng thời kỳ. Thường xuyên chăm lo lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng; coi trọng việc giáo dục, động viên, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành, tạo nên lực lượng đông đảo, rộng khắp trên cơ sở quan điểm “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”; làm cho cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của dân tộc.

Hai là, tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong tình hình mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam; phát triển lý luận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; lý luận Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát triển lý luận về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền. Bảo đảm nguyên tắc “Luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin - học thuyết cách mạng và khoa học của gia cấp công nhân và quần chúng lao động… Tiếp thu, bổ sung một cách có chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn tươi mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống”[10].

Ba là, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, đảm bảo không chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cần chỉ đạo thường xuyên, tạo sự thống nhất giữa các bộ, ban, ngành và lực lượng tham gia đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận; định hướng thông tin, định hướng dư luận kịp thời trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh đang được dư luận, các tầng lớp nhân dân quan tâm. Đồng thời, quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách, trong đó tập trung xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, cả cán bộ cấp chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, đội ngũ kế cận và cán bộ trẻ. Thường xuyên quan tâm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, lực lượng tham gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp. Có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ hợp lý, thích đáng nhằm động viên, khuyến khích đối với những cá nhân, tập thể làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đẩy mạnh sử dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện truyền thông, báo chí, mạng xã hội trong tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, chủ động nắm, dự báo tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội”[11]. Bởi vậy, lực lượng làm công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là lực lượng Tuyên giáo các cấp, Công an, Quân đội cần chủ động nắm, nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các luận điệu xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Để nắm tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, cần sử dụng đa dạng, linh hoạt các biện pháp. Trong đó, cần kịp thời nắm tình hình các website, blog, diễn đàn, trang mạng xã hội đăng tải các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch để chủ động đấu tranh. Tăng cường dự báo tình hình, sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, nhất là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, nắm bắt những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, bức xúc trong xã hội để định hướng tư tưởng, định hướng dư luận xã hội kịp thời, nhanh chóng.

Năm là, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp, cách thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng, củng cố hệ thống các trang tin (website, blog, fanpage...) của các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo thành hệ thống thông tin phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch; tích cực đăng tải các thông tin, bài viết, phóng sự đấu tranh phản bác trên các phương tiện truyền thông, báo chí công khai; thiết lập và sử dụng các trang web, blog, tài khoản mạng xã hội, diễn đàn, kênh youtube, tiktok để đăng tải các thông tin, bài viết, bình luận, phóng sự đấu tranh phản bác, chia sẻ các thông tin chính thống, thông tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tích cực tuyên truyền về hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa Việt Nam trên hệ thống các phương tiện truyền thông trong nước, nước ngoài... Bên cạnh đó, cần huy động đội ngũ dư luận viên, nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà báo có uy tín, cựu chiến binh, thanh niên viết tin, bài đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trả lời phỏng vấn trên đài, báo công khai để đấu tranh phản bác… Cần chú trọng xây dựng, tranh thủ những người có uy tín, có khả năng trên các lĩnh vực trong việc đưa tin định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Sáu là, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần xây dựng, ban hành các quy định, quy chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành của Đảng, Nhà nước có liên quan, trực tiếp là các lực lượng làm công tác tư tưởng, lý luận, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, lực lượng Công an, Quân đội, các cơ quan báo chí, đối ngoại… ở Trung ương và địa phương. Trong đó, cần phối hợp trong nghiên cứu, dự báo, đánh giá tình hình âm mưu, hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch, phản động; trong trao đổi thông tin, tài liệu có liên quan; phối hợp trong định hướng thông tin, định hướng tuyên truyền; trong tổ chức công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, internet./.

 

Thiếu tướng, PGS. TS TRẦN ANH VŨ
Thiếu tá, TS NGUYỄN VĂN SƠN

(K.D Theo https://hdll.vn/)

 

 

*Phó Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

**Học viện An ninh nhân dân.

[1]Hồ Chí Minh toàn tập,Tập 2, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.267.
[2]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.88.
[3]Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW,về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,
Hà Nội, ngày 22/10/2018, tr.2.
[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.109.
[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Sđd, tr.183.
[6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, Hà Nội, 2021, tr.108.
[7]Nguyễn Phú Trọng,Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,Báo điện tử VOV, ngày 16/5/2021.
[8]Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.181-182.
[9]Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Nghị quyết số 35-NQ/TW,về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,
Hà Nội, ngày 22/10/2018, tr.3.
[10]Nguyễn Phú Trọng,Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,Báo điện tử VOV, ngày 16/5/2021.
[11] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.181.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây