Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố: Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quyết tâm xây dựng thành phố phát triển

Thứ năm - 18/05/2023 21:34 265 0
Hai năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ TP Cần Thơ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW) với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo. Qua triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), nhân dân thể hiện rõ nhận thức, quyết tâm học tập và làm theo Bác, phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức nỗ lực trong công tác, lao động, học tập, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển.
 

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, thông tin về những kết quả nổi bật:

- Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm hàng đầu, thường xuyên, liên tục và lâu dài, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn đến CB, ĐV, công chức, viên chức (CCVC), đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm, hội thảo, các hội thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hoan về gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, các cơ sở giáo dục, đào tạo của thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng gắn với thực tiễn, phù hợp với từng đối tượng…

Hai năm qua, Đảng bộ thành phố xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hằng năm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Với mục tiêu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và liên tục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ CB, ĐV về ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

* Thưa đồng chí, việc thực hiện nội dung quan trọng trong Kết luận 01-KL/TW là kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt kết quả thế nào trong 2 năm qua?

- BTV Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thành phố kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”… BTV Thành ủy chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố phát động phong trào học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa trong công việc và đời sống thường ngày, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực: công tác cải cách thủ tục hành chính tập trung vào việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện quy chế văn hóa công sở và đạo đức công vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước…

BTV Thành ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong CB, ĐV và nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khuyến khích, cổ vũ CB, ĐV suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

19 5 thoilai

Hai năm qua, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp ủy Đảng biểu dương khen thưởng, tạo sự lan tỏa về học tập và làm theo gương Bác. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Thới Lai trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Thanh.

* Thưa đồng chí, về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, CCVC, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có những chuyển biến tích cực gì?

- BTV Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy, địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung, xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện cụ thể; phát động sâu rộng phong trào thi đua học tập và làm theo Bác, đăng ký những mô hình, hành động cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính sát với chức năng, nhiệm vụ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. ĐV, CCVC viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng để đánh giá phân loại ĐV, CCVC hằng năm…

Các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. Nhiều nơi CB, CCVC nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện, được nhân dân đánh giá cao. Ban cán sự đảng UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, trả lời các ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp… tạo chuyển biến mạnh mẽ trong học tập, làm theo gương Bác và trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

* Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, thưa đồng chí?

- Cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nội dung học tập và làm theo gương Bác vào nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại ĐV, tổ chức đảng hằng năm; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo gương Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cấp ủy đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền về học tập và làm theo gương Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể...

Song song đó là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, gắn với thực tiễn cuộc sống; tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng; nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thường xuyên và tự giác.

Ngọc Thanh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây