Bình Thủy nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo

Thứ hai - 26/02/2024 22:28 168 0
Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, hàng năm, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy đều chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các ngành, đoàn thể đã tăng cường, chủ động trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn quận đạt được nhiều kết quả tích cực…
image007
Tuyên truyền biển, đảo thông qua các mô hình cột mốc chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong các trường học trên địa bàn quận Bình Thủy.

Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, kế hoạch công tác hàng năm của Quận ủy Bình Thủy về công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn, những năm qua, Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Thủy đã tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; trong đó, đi sâu vào các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương có liên quan đến vấn đề biển, đảo. Tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,... góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền, vai trò của biển, đảo, khẳng định chủ quyền trên biển của Việt Nam. Qua đó, làm cho các hoạt động hướng về biển, đảo có ý nghĩa sâu rộng, hiệu quả và thiết thực. Nhờ vậy, nhận thức và sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hướng về biển, đảo được nâng lên rõ rệt; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, hoạt động hướng về biển, đảo; đã góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông,… được sự hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tích cực phối hợp cùng cấp ủy các địa phương, đơn vị chủ động cung cấp, định hướng thông tin kịp thời để dư luận đồng tình, hiểu rõ bản chất sự việc; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực cơ hội, phản động, thù địch, kích động chia rẽ, gây rối, vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn quận Bình Thủy và thành phố Cần Thơ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy chủ động tham mưu định hướng tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức phong phú như thông qua hội nghị báo cáo viên, hội thi tiểu phẩm tuyên truyền biển, đảo Việt Nam, cung cấp tài liệu tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, những mô hình hay về “Học tập và làm theo lời Bác” và “Tài liệu sinh hoạt chi bộ” hàng tháng. Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy phối hợp với Nhà máy X55 Hải quân trong công tác tuyên truyền biển, đảo, đã tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, cho hơn 4.000 lượt cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới. Tham gia nhiều hoạt động chăm lo cho cho các gia đình là cảnh sát biển như xây dựng và sửa chữa Nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vật chất, động viên các gia đình chính sách nhân các dịp lễ, tết…

Hội Cựu Chiến binh, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, các trường học trên địa bàn nâng cao chất lượng mô hình “Giáo dục truyền thống cho học sinh các cấp” gắn với tổ chức 19 cuộc tuyên truyền, 5 cuộc Hội thi Rung chuông vàng về lịch sử để tuyên truyền giáo dục và tạo điều kiện cho các em học sinh trên địa bàn quận tìm hiểu những kiến thức về lịch sử biển, đảo Việt Nam cũng như quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam đã thu hút trên 4.500 lượt học sinh tham gia.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử quận, tuyên truyền cổ động, trực quan. Phối hợp tăng cường thông tin tuyên truyền trên không gian mạng, chú trọng tuyên truyền những thông tin chính thống, các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua, kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo; từ đó, định hướng tư tưởng, dư luận thông qua các nhóm zalo kín, facebook, website, gồm: nhóm Ban Tuyên giáo 08 phường, nhóm Dư luận xã hội BT, nhóm Báo cáo viên, “Biệt đội”, nhóm Khối Đảng - MTTQ - Đoàn thể, ngành giáo dục, công an,… với tổng số 42 trang, 119 nhóm. Thường xuyên nâng chất hoạt động 03 tài khoản facebook và 01 fanpage: facebook “Binh Thuy Nguyen”, “Ban Tuyên giáo BT”, “Bông Sen” và fanpage “Đất và Người Bình Thủy”, định hướng tuyên truyền, chia sẻ thông tin trên trang facebook của Quận Đoàn Bình Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Thủy, facebook của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các phường và các trang, nhóm của lực lượng Công an quận, ngành Giáo dục và Đào tạo quận, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn… Đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin không đúng sự thật, sai lệch về chủ trương, lập trường của Đảng, chính sách của Nhà nước trong vấn đề biển, đảo và Biển Đông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn quận còn những hạn chế, khó khăn, như: Công tác tuyên truyền biển, đảo tuy được quan tâm thực hiện thường xuyên tuy nhiên vẫn còn một số ít cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng mức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này nên việc tổ chức thực hiện từng lúc, từng nơi còn hạn chế; tài liệu, thông tin chính thống phục vụ cho công tác tuyên truyền biển, đảo đôi lúc chưa được cung cấp kịp thời, từ đó, ảnh hưởng phần nào đến chất lượng, nội dung tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu thông tin trong tình hình hiện nay; trong thời đại công nghệ thông tin đa dạng, nhiều chiều như hiện nay nhất là trên mạng Internet, làm ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, quan điểm, thái độ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với một số vấn đề, vụ việc phức tạp, nhạy cảm liên quan đến biển, đảo, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thường rất đa dạng, khá phức tạp,…. Điều đó ảnh hưởng đến việc nắm bắt tư tưởng và phản bác các quan điểm tiêu cực, thù địch, sai trái gặp không ít khó khăn.
 
image005
Quận đoàn Bình Thủy tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo trong lực lượng đoàn viên thanh niên.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn quận Bình Thủy trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Quận ủy tiếp tục tham mưu Quận ủy Bình Thủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy và triển khai đạt yêu cầu chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền biển, đảo,  xem đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên.

Hai là, tiếp tục phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của sinh viên, học sinh về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển. Cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân vào việc xây dựng và bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ cơ sở, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội... trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương, đơn vị. Căn cứ các quy định hiện hành, tích cực đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.

Bốn là, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận và Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy phát huy vai trò tham mưu Quận ủy định hướng các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo. Khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia viết bài về biển, đảo; sử dụng có hiệu quả các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử quận, tuyên truyền cổ động, trực quan góp phần tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, qua đó, nâng cao nhận thức của mỗi người dân về trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Năm là, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng định kỳ, đột xuất đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có lồng ghép các nội dung liên quan đến biển, đảo… Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong việc sử dụng internet, mạng xã hội, góp phần tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng, chính xác về biển, đảo Việt Nam.

Sáu là, tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá, biểu dương, khen thưởng; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để điều chỉnh, bổ sung nội dung, hình thức, biện pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo.

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ quan trọng của Tổ quốc. Biển, đảo không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm quốc phòng, an ninh. Công tác tuyên truyền biển, đảo ngày càng đóng vai trò to lớn trong việc huy động các nguồn lực cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và là một phương thức quan trọng trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Vì vậy, quận Bình Thủy xác định phải tiếp tục chủ động phối hợp và đẩy mạnh hơn nữa công tác này, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thu Trang
(Trung tâm Chính trị quận Bình Thủy)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây